• PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Historická sociologie
(prezenční a kombinovaná )

Studijní program: Humanitní studia

podávání přihlášek pro akademický rok 2018/2019 je otevřeno do 31.03.2018


VSTUP DO PŘIHLÁŠKY

    

   

 

   

Druh studia:

navazující

Statistika přijímacího řízení: viz počty přihlášených, přijatých a zapsaných zde

Charakteristika oboru:

Cílem studijního oboru je v návaznosti na bakalářské vzdělání vychovat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti historické sociologie na magisterské univerzitní úrovni. Obor navazuje na bakalářské studijní programy společenskovědního a humanitního směru a zaměřuje se na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Studium historické sociologie je rozčleněno do tří základních bloků. Teoreticko–historický blok nabízí kurzy věnované obecným teoretickým koncepcím historické sociologie a civilizacionistiky. Metodologicko–výzkumný blok seznamuje studenty se základními přístupy kvantitativní a kvalitativní metodologie. Výběrový a specializační blok je tvořen třemi bloky předmětů (Teorie sociální změny a modernizačních procesů, Historická sociologie kultury a každodennosti a Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů), z nichž si studenti vybírají jeden a k němu si pak mohou podle vlastní volby doplňovat další volitelné předměty. Koncepce výuky vychází z předpokladu, že absolvent oboru by neměl být jednostranně, úzce zaměřeným odborníkem, nýbrž kvalitně vzdělaným jedincem, který disponuje relativně širší škálou znalostí a dovedností a je otevřený, flexibilní a schopný reagovat na aktuální potřeby a požadavky, které před společnost klade soudobý vývoj.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení pro akademický rok 2018/2019 :

Podoba přijímací zkoušky: oborový písemný test z požadované literatury: celkem pět otázek.

Požadovaná literatura:
1. GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo 2013
2. DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2002.
3. ŠUBRT, J.: „Historická sociologie.“ In: Šubrt, J. a kol., Soudobá sociologie VI. (Oblasti a specializace). Praha: Karolinum, 2014, str.: 383–401.
4. HAVELKA, M.: „Max Weber jako politolog a sociolog politiky.“ In: Havelka, M., Ideje – dějiny – společnost: Studie k historické sociologii vědění. Brno. CDK 2010, s. 362–411.
5. ŠUBRT, J.: „Norbert Elias a jeho dílo O procesu civilizace.“ In: Šubrt, J. (ed.), Historická sociologie. Plzeň: Aleš Čeněk 2007, str.: 312–337.

Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

Kritéria hodnocení:
Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů.

Podmínky přijetí:

1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

Doporučená literatura:


Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1541.html

Informace o uplatnění absolventů:

Absolventi oboru získají během studia teoretické znalosti historicko-sociologického charakteru z oblasti sociální, kulturní, náboženské, politické, ekonomické, a také odborné dovednosti založené na zvládnutí základních přístupů kvantitativní a kvalitativní výzkumné metodologie. Naučí se posuzovat nejrůznější společenské jevy, problémy a témata v širších historických i teritoriálních souvislostech, nahlížet je v časové perspektivě, sestavovat a řídit odborné projekty, shromažďovat a vyhodnocovat specializované poznatky, analyzovat data kvantitativní i kvalitativní povahy, vytvářet zprávy, expertizy, posudky a odborné studie. Tím získají předpoklady pro profesní uplatnění jak v akademické sféře, tj. na vysokoškolských pracovištích a výzkumných ústavech, tak v mimoakademické sféře, tj. ve státní správě a samosprávě, evropských institucích, nevládních organizacích, výzkumných agenturách, poradenských firmách, vzdělávacích institucích, kulturních organizacích a médiích.vedoucí Pracoviště oboru Historická sociologie:

doc. PhDr. Jiří Šubrt CSc.

Garant studijního oboru:

doc. PhDr. Jiří Šubrt CSc.

Garant studijního programu:

doc. PhDr. Jan Horský Ph.D.

Adresa:

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Web:

http://hiso.fhs.cuni.cz/

Ptejte se nás na Facebooku.

Text akreditace:

http://fhs.cuni.cz/FHS-105-version1-nmgr_hisoakreditace.pdf

Studijní plán:

Studijní plán 1:  http://is.cuni.cz/studplan/html/2013/YMHIS13
Studijní plán 2:  http://is.cuni.cz/studplan/html/2013/YMKHIS13
 
 
 
 

Interní přednášející:

Mgr. Karel Černý, Ph.D. ; prof. Miloš Havelka, CSc. ; doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. ; Mgr. Alena Marková, Ph.D. ; Mgr. Marek Německý, Ph.D. ; Mgr. Martin Nodl, Ph.D. ; doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. ; doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. ; doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.Obor HISO  v tuto chvíli studuje celkem 50  studentů (36  žen a 14  mužů), 0  studentů oboru HISO  je na stáži v zahraničí a 3  zahraničních studentů je nyní v rámci oboru HISO  na stáži na FHS. Celkem studuje obor HISO  13  cizinců.
V aktuálním přijímacím řízení je na obor HISO  v tuto chvíli podáno 46  platných přihlášek.


datum poslední aktualizace: 22.10.2017 11:00:41

Poslední změna: 22. říjen 2014 13:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356


konzultační hodiny vyučujících


Jak k nám