• PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Historická sociologie
(prezenční a kombinovaná )

Studijní program: Humanitní studia

Počet přijatých v předchozím roce:

8    (prezenční)  

 10  (kombinovaní)

Počet přihlášených v předchozím roce:

32  (prezenční)

 33  (kombinovaní)

Druh studia:

navazující

Statistika přijímacího řízení: viz počty přihlášených, přijatých a zapsaných zde

Charakteristika oboru:

Cílem studijního oboru je v návaznosti na bakalářské vzdělání vychovat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti historické sociologie na magisterské univerzitní úrovni. Obor navazuje na bakalářské studijní programy společenskovědního a humanitního směru a zaměřuje se na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Studium historické sociologie je rozčleněno do tří základních bloků. Teoreticko–historický blok nabízí kurzy věnované obecným teoretickým koncepcím historické sociologie a civilizacionistiky. Metodologicko–výzkumný blok seznamuje studenty se základními přístupy kvantitativní a kvalitativní metodologie. Výběrový a specializační blok je tvořen třemi bloky předmětů (Teorie sociální změny a modernizačních procesů, Historická sociologie kultury a každodennosti a Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů), z nichž si studenti vybírají jeden a k němu si pak mohou podle vlastní volby doplňovat další volitelné předměty. Koncepce výuky vychází z předpokladu, že absolvent oboru by neměl být jednostranně, úzce zaměřeným odborníkem, nýbrž kvalitně vzdělaným jedincem, který disponuje relativně širší škálou znalostí a dovedností a je otevřený, flexibilní a schopný reagovat na aktuální potřeby a požadavky, které před společnost klade soudobý vývoj.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení pro akademický rok 2017/2018 :

Podoba přijímací zkoušky:
1. písemná zkouška z anglického jazyka (porozumění odbornému textu a praktická angličtina se zaměřením na běžné gramatické jevy);
2. oborový písemný test z požadované literatury: celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy

Požadovaná literatura:
1. GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo 2013
2. DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2002.
3. ŠUBRT, J.: „Historická sociologie.“ In: Šubrt, J. a kol., Soudobá sociologie VI. (Oblasti a specializace). Praha: Karolinum, 2014, str.: 383–401.
4. HAVELKA, M.: „Max Weber jako politolog a sociolog politiky.“ In: Havelka, M., Ideje – dějiny – společnost: Studie k historické sociologii vědění. Brno. CDK 2010, s. 362–411.
5. ŠUBRT, J.: „Norbert Elias a jeho dílo O procesu civilizace.“ In: Šubrt, J. (ed.), Historická sociologie. Plzeň: Aleš Čeněk 2007, str.: 312–337.

Obě části přijímací zkoušky probíhají současně ve stejné učebně. Na vypracování celé přijímací zkoušky je vymezeno 120 minut. Uchazeči mohou používat přinesené tištěné jazykové slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

Kritéria hodnocení:
Z písemné zkoušky z anglického jazyka lze získat maximálně 10 bodů, z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů (3 body za každou otázku), celkem 25 bodů.

Podmínky přijetí:

1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

Doporučená literatura:


Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1541.html

Informace o uplatnění absolventů:

Absolventi oboru získají během studia teoretické znalosti historicko-sociologického charakteru z oblasti sociální, kulturní, náboženské, politické, ekonomické, a také odborné dovednosti založené na zvládnutí základních přístupů kvantitativní a kvalitativní výzkumné metodologie. Naučí se posuzovat nejrůznější společenské jevy, problémy a témata v širších historických i teritoriálních souvislostech, nahlížet je v časové perspektivě, sestavovat a řídit odborné projekty, shromažďovat a vyhodnocovat specializované poznatky, analyzovat data kvantitativní i kvalitativní povahy, vytvářet zprávy, expertizy, posudky a odborné studie. Tím získají předpoklady pro profesní uplatnění jak v akademické sféře, tj. na vysokoškolských pracovištích a výzkumných ústavech, tak v mimoakademické sféře, tj. ve státní správě a samosprávě, evropských institucích, nevládních organizacích, výzkumných agenturách, poradenských firmách, vzdělávacích institucích, kulturních organizacích a médiích.vedoucí Pracoviště oboru Historická sociologie:

doc. PhDr. Jiří Šubrt CSc.

Garant studijního oboru:

doc. PhDr. Jiří Šubrt CSc.

Garant studijního programu:

doc. PhDr. Jan Horský Ph.D.

Adresa:

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Web:

http://hiso.fhs.cuni.cz/

Ptejte se nás na Facebooku.

Text akreditace:

http://fhs.cuni.cz/FHS-105-version1-nmgr_hisoakreditace.pdf

Studijní plán:

Studijní plán 1:  http://is.cuni.cz/studplan/html/2013/YMHIS13
Studijní plán 2:  http://is.cuni.cz/studplan/html/2013/YMKHIS13
 
 
 
 

Interní přednášející:

Mgr. Karel Černý, Ph.D. ; prof. Miloš Havelka, CSc. ; doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. ; Mgr. Alena Marková, Ph.D. ; Mgr. Marek Německý, Ph.D. ; Mgr. Martin Nodl, Ph.D. ; doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. ; doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. ; doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.Obor HISO  v tuto chvíli studuje celkem 41  studentů (30  žen a 11  mužů), 0  studentů oboru HISO  je na stáži v zahraničí a 0  zahraničních studentů je nyní v rámci oboru HISO  na stáži na FHS. Celkem studuje obor HISO  6  cizinců.
V aktuálním přijímacím řízení je na obor HISO  v tuto chvíli podáno 46  platných přihlášek.


datum poslední aktualizace: 23.8.2017 17:00:57

Poslední změna: 22. říjen 2014 13:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356


konzultační hodiny vyučujících


Jak k nám