Historicko-sociologické konfrontace

Cílem semináře je seznámit studenty s výzkumy členů pracoviště i jiných českých a zahraničních pracovníků. Během seminářů budou vystupovat jednotliví členové katedry, ale také hosté z jiných kateder, fakult a univerzit. Během vystoupení a debaty bude věnována pozornost jak studovaným tématům jednotlivých vystupujících, tak i jejich výzkumné metodologii.


Pro více informací kontaktujte organizátora semináře Alenu Markovou, Ph.D. na .

Seminář se koná v jinonickém areálu UK: U Kříže 8, Praha 5, v místnosti 1036 od 17 do 19 hodin.


Historicko-sociologické konfrontace LS 2016/2017


23. února

Úvodní setkání

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc., Pracoviště historické sociologie FHS UK: Čas a paměť v perspektivě historické sociologie


6. dubna

Univ.-Prof. em. Dr. Dirk Kaesler, Philipps-Universität in Marburg: Universal Rationalization: Max Weber‘s Great Narrative

Among the “classical” diagnoses of modernity the German scholar Max Weber (1864-1920) has been assigned the role of the creator of a “theory of rationalization”. If there was a single word, for which Max Weber even 150 years since his birth is now remembered, it probably would be that of “rationalization”. By this we refer to Weber's alleged “theory” of a universal “rationalization” as a whole that shall dominate the whole world. I count this “theory” not so much to the stock of sociological theories in the strict epistemological sense, but rather to the reservoir of “Great Narratives” the discipline sociology during its history has bequeathed to the self-understanding of humanity.


Dirk Kaesler was Professor of Sociology at the University of Hamburg (1984-1995) and of Marburg (1995-2009). He has held visiting professorships at the University of Chicago, the University of Köln, the University of South Florida St. Petersburg, the Indiana University Bloomington, the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, the Humboldt-University Berlin, the University of München, the University of California-Berkeley, the University of Graz. He served as President of the “Research Committee on the History of Sociology” of the “International Sociological Association” (1989-2002) and as member of the Executive Council of the “German Sociological Society”(2002-2005). His main research interests cover theories of sociology, history of sociology and Max Weber-research. In all these fields he has published many books and numerous articles. [http://www.kaesler-soziologie.de]


13. dubna

doc. Vitalij Repin, CSc., Běloruská státní univerzita, Minsk: Socialistická minulost jako výzkumný projekt běloruských a českých badatelů: dva modely historické paměti

Po rozpadu sovětského bloku povstala pro každou ze středo- nebo východoevropských zemí potřeba znovu definovat svou identitu a vyrovnat se s nedávnou socialistickou minulostí. Řada středoevropských, balkánských a pobaltských států si zvolila model důsledného a všestranného studia období totality. Naopak v některých východoevropských zemích, a obzvláště v Bělorusku, si paměť o socialistickém období stále zachovává rozměr nostalgického sentimentu a je vytlačená z oblasti badatelského zájmu a veřejné reflexe. V přednášce se vyznačí základní etapy a faktory formování symbolických center běloruských dějin po roce 1991. Budou rovněž definované společné a odlišné tendence formování a realizace paměťových praktik v České republice a Bělorusku.


Přednáška je v češtině.


Doc. Vitalij Repin, CSc. působí na katedře dějin jižních a západních Slovanů Historické fakulty Běloruské státní univerzity v Minsku. Oblasti badatelského zájmu: postsocialistická transformace, historická paměť a identita, každodennost socialismu, dějiny propagandy, mezinárodní vztahy ve Střední Evropě a na Balkánu, migrace, mobilita a mezikulturní komunikace.


4. května

host (zatím nepotvrzeno)


11. května

dr. Massimilliano Ruzzeddu, University Niccolò Cusano in Rome: The evolution of the Nation-State: History, functions and future scenarios

Nation-States have been the main institutional actors in Modern History. However, the faster and faster globalization processes have progressively weakened the States’ functions both within their own borders and in the international arena. In this lecture, wil be discussed the epistemic issues related to the description of this phenomenon, as well as the possible future scenarios.


Massimiliano Ruzzeddu is tenured researcher in Sociology at the University Niccolò Cusano in Rome. He is Scientific Director of World Complexity Science Academy. He published essays in epistemology of social sciences, social theory and social innovation.Nahrávky jednotlivých přednášek je možné stáhnout v Moodlu!

Naleznete je mezi kurzy Historické sociologie pod předměty:


Historicko-sociologické konfrontace (LS 2015/2016)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2015/2016)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2014/2015)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2014/2015)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2013/2014)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2013/2014)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2012/2013)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2012/2013)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2011/2012)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2011/2012)

Metologický seminář (LS 2010/2011)Proběhlé semináře


25. 2. 2016 Michel Wieviorka: Democracy and Violence (Nicolas Maslowski - Úvod a komentáře)

16. 3. 2016 Massimiliano Ruzzeddu: Sociology of contemporary Italy: political culture and social representations

21. 3. 2016 Helmut Staubmann: The Rolling Stones in Sociological Perspectives

29. 3. 2016 Francouzský institut, mezinárodni kulatý stůl v ramcí cyklu "Migration, Borders and Identities in Europe": Svrchovánost evropských států v řízení migračních toků. Vystoupili: Catherine Wihtol de Wenden (Science’Po Pařiž), Solange Maslowski (Pravnická fakulta UK), Nóra Köves (Eötvös Károly Institute).

6. 4. 2016 Jan Kalenda: Soupeřivá politika v Čechách před nástupem modernity: 1681 až 1789

13. 4. 2016 Hynek Jeřábek: Výzkum The Philadelphia Negro

11. 5. 2016 Gregor McLennan: Critical Intellectuals: from Legislators to Interpreters to Mediators?


14. 10. 2015 Jiří Hnilica: "Kulturní" rozměr mezinárodních vztahů

4. 11. 2015 Paul Blokker: Sociology of constitutions

11. 11. 2015 Taťána Petrášová: Loajality: metodologie mezi sociologií a dějinami umění

18. 11. 2015 Petra Anýžová: Jsou měřící škály sociálního kapitálu, politického odcizení a hodnotových orientací srovnatelně chápány a interpretovány v evropských zemích

25. 11. 2015 Martina Musilová, Lukáš Kubina: Výzkum teatrality veřejných událostí

2. 12. 2015 Luďa Klusáková: "Malá" města v periferních regionech (jak zacházejí (pracují) se svým "patrimoine", jestli je vnímají jako lokální,regionální, evropské, europeizované)

9. 12. 2015 Hynek Jeřábek: Slavné sociologické výzkumy


25. 2. 2015 Blanka a Jaroslav Altovi: Příběh a obraz kutnohorské umělecké školy pozdní gotiky

18. 3. 2015 Miroslav Paulíček: Soumrak kánonů?

1. 4. 2015 Jiří Šubrt: Individualismus vs holismus

15. 4. 2015 Marie Koldinská: Bílá hora jako místo novodobé historické paměti 

22. 4. 2015 Jakub Rákosník:

29. 4. 2015 Kulatý stůl: Kolektivní paměť: Koncept minulosti nebo budoucnosti?


20. 10. 2014 Dr. Dominik Bartmanski: The vinyl: The analogue medium in the age of digital reproduction

22. 10. 2014 Prof. Milena Bartlová: Zbožný středověk jako retrospektivní fikce

11. 11. 2014 M. Bulmer - T. Pospíšilová - J. Balon - M. Skovajsa aj.: Workshop Interests and motivations explaining philanthropic support for social science between the wars: the Fisher-Bulmer debate

12. 11. 2014 Prof. Lubomír Mlčoch: 25 let potom, vypovídací a predikční hodnota dvouch alternativních pohledů

3. 12. 2014 Doc. Jakub Čapek: Narativní struktura jednání

10. 12. 2014 Zdeněk Hazdra, Ph.D.: Proměny šlechtické identity v kontextu vývoje moderní české společnosti (kosmopolitismus versus nacionalismus, urozenost versus plebejství, rodové elity versus občanské elity, tradice a víra versus moderní i totalitní...)


5. 3. 2014 Miroslav Michela, Ph.D.: Trianonské trauma, vzpomínání a reprezentace dějin

12. 3 2014 prof. Milena Lenderová: Historická biografie v Čechách, přiklad Zdenky Havlíčkové

28. 3. 2014 prof. Pierre Rosanvallon: From Equality of Opportunity to the Society of Equals

9. 4. 2014 Katarzyna Grzybowska-Walecka, Ph.D.: The role of civil society and political society in democratization

23. 4. 2014 David Kohout, Ph.D. (Prf UK), Martin Vávra, Ph.D. (SOÚ AVČR): Společnost v právu a právo ve společnosti


4. 12. 2013: prof. Jiří Štaif Alternativní elity a nacionalismus v dlouhém 19. století

20. 11. 2013: Dr. phil. Pavel Himl Policie, moderní stát a Foucault

6. 11. 2013: doc. Jiří Musil Kolaps římské říše

23. 10. 2013 (14:30 – 18:30 v Malé aule Karolina) mezinárodní konference: Kánony kultury ve Střední Evropě: regionální jednota a národní rozdíly

(Dr. Marek Skovajsa, Olivier Jacquot, Dr. Nicolas Maslowski, Prof. J. P. Arnason, Prof. Michal Maslowski, Prof. Petr Horák, Prof. Petr Kyloušek, Doc. Jiří Šubrt, Prof. Arnason, Prof. Hroch, Doc. Csaba Szaló, Dr. Muriel Blaive)

9. 10. 2013: PhDr. Markéta Sedláčkova, Ph.D. Důvěra a demokracie. Proč je česká společnost nedůvěřivá


25. 6. 2013: prof. Derek Sayer "Prague, Capital of the 20th Century?"

17. 4. 2013: doc. PhDr. Csaba Szalo, Ph.D. "Kulturní trauma, muzealizace a diskontinuita"

10. 4. 2013: JUDr. Jiří Pehe "Politické důsledky nesamozřejmosti českého národa"

27. 3. 2013: doc. Zdeněk R. Nešpor "Je libo nechat se spálit? Kremační hnutí a kremace v české společnosti"

20. 3. 2013: Prof. Eduard Maur "Paměť hor"

13. 3. 2013 : Werner Binder, Ph.D. "The Long Road to Abu Ghraib. History and Memory in the War on Terror"

27. 2. 2013: doc. Jan Horský "Lze uplatnit v historickém bádání sociálněvědní teorie a hypotézy?"


12. 12. 2012: Michael Voříšek, Ph.D. "Komparativní pohled na československou sociologii šedesátých let"

28. 11. 2012: prof. David B. Edwards "The Politics of Martyrdom in Afghanistan"

7. 11. 2012: prof. Václav Bělohradský "Identitární panika v postsekularní společnosti"

31.10. 2012: prof. Jiří Pešek "Sociální či strukturální dějiny nebo dějiny společnosti jako středoevropský problém a výzva"

17. 10. 2012: doc. Karel Müller ml. "Veřejnost, identita a hranice v měnící se Evropě"

3. 10. 2012: PhDr. Radek Buben "Populismus v Latinské Americe"


9. 5. 2012: prof. Gerard Delanty "Cultural encounters and the prospects of cosmopolitanism"

25. 4. 2012: Jan Váně, Ph.D. "Vztah modernizace a náboženství"

18. 4. 2012: Maslowski Mikhail "The Soviet model of modernity and the political transformations in post-communist Russia"

28. 3. 2012: Dr. Martin Hájek "Narativní analýza a její možnosti a limity pro studium historicky orientovaných biografických vyprávění"

21. 3. 2012: doc. Marek Kucia (Univerzita Jagelonska v Krakove) "The Meanings of Auschwitz in Poland"

14. 3. 2012: "Demonstrovat v České republice. Občanská společnost a protesty v letech 1989-2009"

- úvod doc. Françoise Mayer; prezentace knihy M.A. Nicolas Maslowski Ph.D.; komentář prof.Pavel Barša. 


25. 1. 2012 - Muhammad Mansour "Arabské revoluce: Facebooková generace a role médií"

18. 1. 2012 - prof. Raymond Tallis "The Latest Wave of Anti-Humanism: Neuromania and Darwinitis"

22.12.2011 - doc. Ladislav Benyovszky „Civilizační analýzy a Heideggerův koncept tzv. údělu (das Geschick)

8.12. 2011 - prof. Johann Pall Arnason; prof. Miroslav Hroch „Modernizace s otevřeným koncem: stav a perspektivy debat“

24.11.2011 - doc. Ondřej Císař „Politický aktivismus, protest a sociální hnutí: otázky a výzkum

3.11. 2011 - Jáchym Topol „Underground na vlastní kůži - pokus o analýzu aneb Mušketýr po 20 letech“

20.10. 2011 - Karel Černý, Ph.D. „Arabské revoluce 2011: Strukturální příčiny“

4.10. 2011 - Michal Pullmann, Ph.D. „Kritika násilí a konec komunismu v Československu"


11. 5. 2011 - Jakub Grygar, Ph.D.; Muriel Blaive, Ph.D. "Hranice"

27. 4. 2011 - Claire Madl, Ph.D. "Šlechtická identita a proměny veřejné sféry v době osvícenství. Veřejná působení hraběte artiga."

13. 4. 2011 - prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. "Srovnávací mythologie"

30. 3. 2011 - prof. Miloš Havelka, CSc. "Co je historická sociologie"; prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.: komentář

16. 3. 2011 - doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D. "Co je nábožensky skutečné/skutečně náboženské: O zjeveních Panny Marie a latourovské sociologii."

2. 3. 2011 - PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.; doc. PhDr. Šubrt Jiří, CSc. "Jak myslet vývoj kulturních struktur v čase"Poslední změna: 3. duben 2017 16:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356


konzultační hodiny vyučujících


Jak k nám