Mgr. Marcel Tomášek, M.A.

Mgr. Marcel Tomášek, MA

odborný asistent externista


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS

Tel.: 776 389 806


Vyučované předměty:

viz SISOd roku 2011 přednáším většinou metodologické kurzy (Grounded theory, Kolektivní paměť a její výzkum) na Historické sociologii na FHS UK. Své vzdělání jsem nejdříve získal v oboru historie a politologie se zaměřením na evropská studia (FF UP, Olomouc), později jsem vystudoval sociologii (Central European University a Szkola Nauk Spolecznych ve Varšavě) vedle absolvování dalších studijních a profesních pobytů (Transregional Centre for Democratic Studies na New School for Social Research v New Yorku; Miami University; Aarhus University v Dánsku). Věnuji se různým projevům radikální sociální změny ve střední a východní Evropě po r. 1989 – od deformovaného charakteru překrývající se politiky a ekonomiky během transformace, přes projevy kolektivní paměti a traumat spojených s událostmi a děním v nedávné středoevropské minulosti, až k výzkumu proměn rodinného života a partnerských vztahů v současné rychle se měnící společnosti. Nedávněji se moje pozornost dotkla i kulturní oblasti (výzkumná iniciativa „Divadlo a revoluce ´89; Česká divadelní kultura a listopadová revoluce“) a současného umění.


Předešlá pedagogická činnost


- výuka kurzu Výzkumné metody v sociálních vědách na Metropolitní univerzitě, Praha (jaro 2010)

- výuka na bakalářském a magisterském stupni (Sociální změna, Sociologie korupce, Kolektivní násilí a trauma, Sociální trauma), vedení a evaluace závěrečných, bakalářských a magisterských prací, členství v komisích pro bakalářské a magisterské obhajoby a přijímacích komisích do magisterského studia na Kat. sociologie FSS MU (2002–2007)

- výuka v angličtině – kurz o evropeizaci a evroskepticismu  pro zahraniční studenty (European Spring Institute on Lobbing in EU, Praha, 2. – 9. dubna 2006)


Účast ve výzkumných projektech a vlastní výzkum


- 2011, analýza 8 focus groups na téma historického vědomí v rámci Sociologického výzkumu historického vědomí obyvatel České republiky vedeném Doc. PhDr. Jiřím Šubrtem, CSc.

- 2011, Nerovné zacházení a vícenásobná diskriminace v přístupu ke zdravotní péči (EU Agency for Fundamental Rights) – realizace rozhovorů se staršími romskými muži (50+), analýza rozhovorů se staršími romskými muži a ženami pro českého institucionálního partnera - Gender Studies, o. p. s. (Praha)

- 2007–2009 „Divadlo a revoluce ´89; Česká divadelní kultura  a listopadová revoluce, podílení se na přípravě výstavy  (2 panely o Plzeňských  divadlech) a konference “Divadlo a revoluce”  (22. – 24. říjen 2009, Divadelní institut, Praha)

- 2007–2008, výzkum v rámci kvalitativní části projektu Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti realizovaného Sociologickým ústavem AV – výzkumná studie pokladních v zahraničních obchodních řetězcích (založeno na 16 rozhovorech v r. 2007)

- 2006–2007, výzkum ekonomické kultury v rámci 6. rámcového  programu (Dioscury – „Eastern Enlargement - Western Enlargement; Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession" – network akademických pracovišť v 9 středo-východoevropských a jihovýchodních evropských zemích) – vypracování vstupní přehledové studie pro ČR: „The Economic Culture of Transitory Order“

- 2005–2006, “Bezdětnost a vztahy” – výzkum v rámci teamu Reprodukční strategie a párové vztahy, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU, Brno, 15 rozhovorů v r. 2005–2006

- výzkumné projekty v rámci výzkumného záměru – Děti, mládež a rodina v transformaci (FSS MU) "Sami ale ne úplně; nové vztahy – vznik alternativních forem k tradičním partnerským vztahům v ČR" (2004), "Singles: Volba, náhoda nebo nutnost? motivy a životní strategie singles v České republice" (2003), 39 rozhovorů (2003–2004), 5 zkušebních rozhovorů v New Yorku pro potřeby potencionální srovnávací studie v r. 2004

- 2003–2004, účast v projektu „Displacement/vymístění“ - uvedení českého ekvivalentu do akademického diskurzu - výzkum Posttotalitní reflexe vztahu se sudetskými Němci a polsko-židovských vztahů - text v monotématickém čísle Sociálních studií o „vymístění“ (FSS MU, Brno)


Současné nebo minulé členství v akademických asociacích, peer-review pro akademické časopisy, publicistika


- Solo Living Research Network; Sexualities in Central Europe-Network; Nordic and East/Central European Network for Qualitative Social Research (Oslo); Qualitative Methods Research Network (European Sociological Association); UACES Specialist Group on ‘Europeanisation of Central and Eastern Europe’ (University Association for Contemporary European Studies); Young ECPR network on Europeanisation (standing group of European Consortium for Political Research); Political Economy Research Network (European Sociological Association)

- peer-review pro Sociologický časopis, 2006 – 2008; Gender, rovné přiležitosti, výzkum, 2006 – 2010 a Sociální studia, 2004

- publicistika (Psychologie dnes, Babylon, Literární noviny, Mosty, Listy, Tygodnik Powszechny)


Seznam akademických publikací

Kapitoly v českých a zahraničních souborných publikacích:


- Tomášek Marcel. Transition or Transformation? Baladrán Z, Havránek V (eds) In: Atlas of Transformation, Zurich: JRP Ringier, 2010, pp 659-665, 7 p. (http://monumenttotransformation.org/atlas-of-transformation/html/t/transition-or-transformation/transition-or-transformation-marcel-tomasek.html)

- Tomášek Marcel.  Tranzice nebo transformace? Baladrán Z, Havránek V (eds) In: Atlas transformace, Praha: Tranzit 2009, pp 718 – 723, 6 p. (http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/t/tranzice-nebo-transformace/prevzeti-statu.html)

- Tomášek, Marcel. Pokladní v zahraničních řetězcích. Nedobrovolná časová flexibilita a rozvoj "sekundárního pracovního trhu" Dudová, R (ed) In: Nové šance a rizika. Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin Praha: Sociologický ústav AV ČR 2008, pp 135 – 152, 18 p. (http://www.soc.cas.cz/promeny/info/cz/25018/Kvalitativni-studie.html)

-  Tomášek, Marcel. Systémové zdroje korupce v čase radikální sociální změny: makro-sociologický pohled Dančák, J, Hloušek J, Šimíček J (eds) In: Korupce; Projevy a potírání v České republice Evropské unii Brno:  Mezinárodní politologický ústav, 2006, pp 31-44, 14 p.

- Tomášek, Marcel. Singles ve světle měnících se typologií a definic: K aktuálně probíhajícímu výzkumu. In Modernizace a česká rodina. Brno : Barrister & Principal, 2003. pp. 225-233, 8 p.

- Tomášek, Marcel. Systémová konsolidace transformačního režimu - prodlužovaná dočasnost jako systém : Transformační režim v ČR z pohledu analýzy krize racionality západoevropského sociálního státu. Kebele J, Pscheidt S (eds.). In Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské Unii I ; Umění vládnout, ekonomika, politika. Praha : matfyzpress, 2002. pp 424 - 434, 10 p.

- Tomášek, Marcel. Privatisierung, Post-Privatisierung und der Rechtsstaat - Das Beispiel der Tschechischen Republic. Boulanger Ch (ed.) In Recht in der Transformation: Beitrage zur Debatte. Berlin : Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 2002. pp 62 - 77, 15 p 


Texty v zahraničních akademických časopisech:


- Tomášek, Marcel. Metamorphosis of the Civic Democratic Party's Attitudes to European Integration: On the New Cleaveage in the Czech Party System. Céline Belot, Bruno Cautres. In Politique européenne 16/2005 Vers une européanisation des partis politiques? Paris, Budapest, Torino : L Harmattan, 2005, 29 p

- Tomášek, Marcel. (Illegal Economy in the Post-Privatization Age; How Far from the New System Foundations? The Case of Corporate Governance and the Banking Sector in the Czech Republic). Zagreb: Institute for Public Finance, 27 (2003), 1, pp 145-157, 13 p (http://www.ijf.hr/FTP/2003/1/tomasek.pdf)

- Tomášek, Marcel. Privatization, Post-privatization and the Rule of Law in the Czech Republic. WeltTrends, Berlin : Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, 31 (2001), summer, pp 31 - 45, 14 p.


Texty v recenzovaných českých časopisech:


- Tomášek, Marcel, Dudová Radka. Sekundarizace pracovního trhu v ČR: příklad práce pokladních v prodejnách zahraničních obchodních řetězců  Chains)Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha : SoÚ AV ČR,  2008, 2, 5 p. (http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku= 2009012805)

- Tomášek, Marcel. Naše blízké vztahy a společenské demokratizační změny. K novému chápání zdrojů integrace a reprodukce společnosti po roce 1989. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha : SoÚ AV ČR, ISSN 1213-0028, 2007, 2007, 2, pp 2-7, 5 p. (http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2008012701)

- Tomášek, Marcel. Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České republice. Sociologický časopis, Praha : Sociologický ústav AV ČR, ISSN 0038-0288, 2006, 2006, 1, pp 81-106, 25 p. (http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/39-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2006#review-article-695)

- Tomášek, Marcel. K genderovým zdrojům individualizačního habitu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: SoÚ AV ČR, ISSN 1213-0028, 2006, 2006, 1, pp 11-15, 5 p. (http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2006072204)

-  Tomášek, Marcel. Paradox vymístení: příspěvek k posttotalitní reflexi vztahu se sudetskými Němci a polsko-židovských vztahů. Sociální studia, Brno : Fakulta sociálních studií, ISSN 1214-813X, 2004, 2004, 2, pp 129-154, 25 p. (http://socstudia.fss.muni.cz/archiv.php?ukol=1&cislo=19&rok=2004)


Texty bez peer-review v recenzovaných českých časopisech:


- Tomášek, Marcel. Normativní normalizace?. Biograf, Praha: OS Časopis Biograf, 2007, 43-44, pp 121-131, 10 p. ISSN 1211-5770.


Nedávná vystoupení na konferencích


- Real and Virtual Faces of Freedom (accompanying documentary films festival Sztuka dokumentu - The Art of the Document in Warsaw, 2nd   December 2010) – presentation: “Living Arts as the Source of Freedom and Social Corrective Now and before 1989”

- Cultural Policy and Visual Arts (the Academy of Fine Arts, Prague, 4th October 2010) – presentation: “Changing Art-milieu in view of the Post-socialist Social Change and Creative Economy Breakthrough: Creative economy in the Making?”

- Understanding  New Living Arrangements: Perspectives from Anthropological Demography (London School of Economics, 18-19th  December 2009)  –  presentation:  “Alone but not entirely; Newly Emerging Forms and Content of Relationships in view of Factors and Sources of Social Change in Western and Central Eastern Europe”

- The year 1989 in Europe: Image, Memory and Record (accompanying documentary films festival Sztuka dokumentu - The Art of the Document in Warsaw, 19th -20th November 2009)  –  presentation: “More Than the Symbolic Power of a Student Death: On Real and Imaginary Student Deaths and the Role of National Memory in the Regime Change in Czechoslovakia”

- Colloquium: Rethinking Concepts: Families, Intimacies and Personal Relationships (BSA Families and Relationships Study Group Colloquium, Open University, London, 6th November 2009)

- Theatre and Revolution 1989 (Theatre Institute, Prague, 22nd - 24th October 2009) – presentation:”Changes in Mental Models and Divisions in November 1989 in the Light of Use of Theatre Means”

- 1989-2009: The East European Revolutions in Perspective (University of London Union , 17th -18th  October 2009) –  presentation: “Three Waves of Conceptualizing the Sources of Socio-economic Change in East-Central Europe; The Post 1989 overlap of politics and economy and nationalization of investment risks”


Poslední změna: 19. prosinec 2017 14:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám