• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a náš studijní program

Vědecká a výzkumná činnost studijního programu Historická sociologie se již od jeho vzniku v roce 2009 soustředí kolem několika typů odborných aktivit.


Ve spolupráci s Masarykovou českou sociologickou společností (Sekcí historické sociologie) uspořádali členové programu čtyři odborná kolokvia na aktuální témata z oblasti historické sociologie: Historické proměny sociálních konfliktů (4. 12. 2009), Sociální změna (27. 3. 2010), Prostředí, krize, kolapsy. Mezi environmentální historií a historickou sociologií (22. října 2011) a naposledy Kánony kultury ve Střední Evropě: regionální jednota a národní rozdíly (2013). Vedle toho probíhá od roku 2011 ve spolupráci s Gellnerovskými semináři přednáškový cyklus Střední Evropa: Kořeny, formy a výklady modernity.

V letním semestru 2010/2011 bylo zahájeno konání pravidelného semináře Historicko-sociologické konfrontace, na němž vystupují jak jednotliví členové programu, tak hosté z jiných kateder, fakult a univerzit. Hlavním cílem seminář je poskytnout prostor pro odbornou debatu v oblasti historické sociologie. Vedle toho ale také seznamuje studenty a další zájemce z řad odborné veřejnosti s výzkumy členů programu i jiných pozvaných hostů. V rámci semináře vystoupil vedle dalších významných zahraničních hostů také čelní představitel oboru historická sociologie, prof. Gerard Delanty z Univerzity v Sussexu (9. 5. 2012).


Vydavatelskou činnost charakterizuje především vydávání recenzovaného odborného časopisu Historická sociologie s půlroční periodicitou a také knižní edice Historická sociologie, v rámci níž dosud vyšly následující tituly: Jiří Šubrt (ed.). Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum (2010);  Bohuslav Šalanda (ed.). Tradiční a moderní. Z perspektivy historické sociologie: studentské práce (2011); Zdeněk Salzmann. Linguistic Anthropology: A short Introduction (2012) a Jiří Šubrt - Štěpánka Pfeiferová (eds.). Sociální změna (2013).


Členové programu se také pravidelně zapojují do interních, fakultních a univerzitních projektů. V minulosti se v rámci fakultních vědeckých soutěží jednalo především o projekty podpořené z Dotace pro vědu, na nichž participovali vyučující ve spolupráci s magisterskými studenty oboru historická sociologie. Jako příklad publikačního výstupu těchto projektů realizovaných v roce 2010 můžeme uvést především sborník studentkých prací Tradiční a moderní. V současné době se všichni členové programu podílí na řešení Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově.

Počínaje rokem 2012 se několik členů programu zapojilo počínaje rokem 2012 do projektu Univerzitních výzkumných center, do Centra pro výzkum kolektivní paměti.


V rámci studijního programu bylo a také je řešeno několik externích odborných projektů, které mají již své výsledky. Byl realizován grant na podporu nového studijního předmětu Teorie sociální změny (FRVŠ), jehož hlavním výstupem je elektronická kolektivní monografie Jiřího Šubrta a Štěpánky Pfeiferové (eds.) Sociální změna (2013). Významný byl dále také výstup grantu Sociologický výzkum historického vědomí obyvatel České republiky (GAČR, hl. řešitel doc. Šubrt), kolektivní monografie Jiří Šubrt (ed.). Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum (2010). Aktuálně jsou řešeny dva výzkumné projekty podpořené Grantovou agenturou ČR: Vejít do kolektivní paměti: sociální konstrukce uznání v českých a slovenských národních prozopografických publikacích (hl. řešitel Nicolas Maslowski, Ph.D.) a Strukturální příčiny arabských revolucí a nástupu politického islámu (hl. řešitel Karel Černý, Ph.D.).


Poslední změna: 6. říjen 2020 14:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám