Michael Voříšek


Odborné zaměření: dějiny sociologie, dějiny a sociologie vědění


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Vzdělání:

Evropský Univerzitní Institut ve Florencii, Itálie: PhD Social and Political Science, 2003 – 2009

Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Mgr (historie-sociologie), 1994 – 2002


Odborné zaměření a oblasti expertizy:

Zajímám se o vědu a techniku nikoli prostě jako o rostoucí zásobu vědění, ale jako o soustavnou činnost, která je ze své podstaty společenská a je situována v širsím společenském kontextu. Rozhodujícím kontextem, který zohledňuji, je modernizace evropských společností. Badatelskou zkušenost z první ruky mám s dějinami společenských a humanitních věd v řadě evropských zemí ve dvacátém století. Kromě toho mám mnohaleté zkušenosti z práce analytika trhů s informačními a komunikačními technologiemi v Evropě, na Blízkém Východě a v Africe.Publikace:

Monografie:

Michael Voříšek: The Reform Generation: 1960s Czechoslovak sociology from a comparative perspective, ISBN: 978-80-7017-166-0. 366 stran, Praha: Nakladatelství Kalich 2012.

Kniha se zabývá náhlým vzestupem marxistické sociologie v Československu 60. let 20. století a neméně náhlým koncem tohoto druhu sociologie po srpnové invazi roku 1968. Srovnává československý vývoj se situací v dalších zemích sovětského bloku v Evropě - především s Jugoslávií, Polskem, Rumunskem a Sovětským svazem - a v omezené míře i jinde v Evropě. V Československu se soustředí na věkovou kohortu marxistických socioložek a sociologů, kteří sociologii šedesátých let dominovali a měli blízko k reformnímu křídlu KSČ.

http://www.ekalich.cz/produkt/701-The-Reform-Generation-1960s-Czechoslovak-sociology-from-a-comparative-perspective/index.htm


Kapitoly v kolektivních monografiích:

  • „"Ku potřebě kandidátův a kandidátek": Obraz Jana Amose Komenského v českých učebnicích dějin pedagogiky“ [„For the Use of Candidates of Teaching“: Representations of Comenius in the Czech Textbooks of the History of Pedagogics], in Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Praha: Scriptorium 2014, pp. 123-160. http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/aktualni-publikace/prehled/figurace-pameti

  • „Organizační zázemí akademického života“ [Institutional Background of the Academic Life] (with Zdeněk R. Nešpor), „Česká sociologie šedesátých let“ [Czech Sociology in the 1960s], „Česká sociologie sedmdesátých a osmdesátých let“ [Czech Sociology in the 1970s and 1980s], „Pavel Machonin a výzkum sociální struktury“ [Pavel Machonin and the Social Structure Survey], in Zdeněk R. Nešpor et al., Dějiny české sociologie [History of Czech Sociology], Praha: Academia 2014, pp. 306-321, 322-358, 358-384, 396-406.http://www.academia.cz/dejiny-ceske-sociologie--nespor-zdenek-r--academia--2014

  • Dictionary entries for: Jeřábek Hynek, Jungmann Bohumil, Kabele Jiří, Kaláb Miloš, Klofáč Jaroslav, Kohout Jaroslav, Lamser Václav, Petrusek Miloslav, Richta Radovan, Sedláček Jan, Slejška Dragoslav, Strmiska Zdeněk, Šiklová Jiřina, Tlustý Vojtěch, Urbánek Eduard, Zich František, in Zdeněk R. Nešpor a kol., Slovník českých sociologů [Dictionary of Czech Sociologists], Praha: Academia 2013. http://www.academia.cz/slovnik-ceskych-sociologu--nespor-zdenek-r--academia--2013

Odborné studie:Výzkumné projekty a granty:

2011-2012

Dějiny a současnost české sociologie

GA ČR č. P404/10/0032

spoluřešitel


Poslední změna: 20. srpen 2020 18:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám