Mgr. Jiří Šafr, Ph.D.

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

Odborný asistent


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Web: http://metodykv.wz.cz


Vzdělání


2008 Ph.D. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, sociologie

2005 PhDr. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, sociologie

2000 Mgr. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, politická a ekonomická sociologie


Odborná praxe


2008 – dosud Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, (dříve oddělení Studia sociální struktury), vědecký pracovník - asistent

2010 – dosud Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Pracoviště historické sociologie a Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, odborný asistent (část. p. p.)

2005 – 2010 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut sociologických studií, vědecký pracovník (část. p. p.)

2004 – 2008 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Studia sociální struktury, doktorand

2003 – 2004 civilní služba, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1999 – 2002 Sociologický ústav AV ČR, oddělení Transformace sociální struktury, odborný pracovník výzkumu a vývoje (část. p. p.)


Odborné zaměření


výzkum sociálních nerovností (sociální distance, sociální třídy, kulturní spotřeba, kulturní kapitál, dosahování a reprodukce statusu, koncepty a měření statusu), teorie a empirický výzkum sociální koheze a sociálního kapitálu, egocentrických sociálních sítí, sociální spravedlnosti, životního stylu, metodologie kvantitativního výzkumu


Pedagogická činnost


od 2010 FHS UK, Pracoviště oboru historická sociologie. (kurzy Základy kvantitativního sociologického výzkumu a Analýza kvantitativních dat).

od 2004 FHS UK, Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (kurzy Kvantitativní metody výzkumu v praxi, Praktikum – elementární zpracování dat, Sociální sítě a sociální kapitál – úvod do problematiky).

2009 LS Kurz SPSS pro zaměstnance Katedry sociální práce FF UK a NVF, o.p.s.


Zahraniční stáže (a jiné vědecké pobyty)


listopad 2009 pracovní pobyt na Centre for Research on Socio-Cultural Change University of Manchester (CRESC). 16.11.– 30.11. 2009

srpen 2007 Social Network Analysis, Essex Summer School in Social Science Data Analysis & Collection, University of Essex, Colchester, Velká Británie.


Členství a funkce v odborných institucích, radách a komisích


Masarykova česká sociologická společnost (sekce Metody)

Ediční rada Sociologického nakladatelství (SLON)

International Society for Social Justice Research (2009)

British Sociological Association (2009)


Účast na výzkumných projektech


2011 Faktory přispívající k životnímu úspěchu: rodinná výchova, aspirace a sociální kapitál. řešitel, projekt Dotace pro vědu UK FHS (č. 80/DPV/2011).

od 2011 Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu. MK ČR (program NAKI), (řešitel V. Patočková), člen řešitelského týmu.

2009 – 2011 Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA. MŠMT ČR, (řešitel J. Krejčí), člen řešitelského týmu.

2008 – 2010 (2011). Od destratifikace ke stratifikaci? Vývoj sociálně-stratifikačního systému v České republice 1991-2009. GA ČR, (řešitel N. Simonová, dříve P. Matějů), člen řešitelského týmu.

2010 GO supervize zaměřená na zlepšení práce se seniory v Jihomoravském kraji. Katedra řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích FHS UK (řešitel Z. Havrdová, D. Hradcová, I. Holmerová), (metodologie a analýza hodnocení změny).

2006 – 2010 Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR. MŠMT ČR, (řešitel L. Prudký za CESES FSV UK a M. Tuček za SOÚ AVČR, v.v.i.), člen řešitelského týmu,

(viz http://sdilenihodnot.soc.cas.cz).

2009 – 2010 Spolu o krok dále. Občanské sdružení Letní dům. externí spolupracovník (konzultační činnost v oblasti metodologie a analýza interního hodnocení sociální služby).

2006 – 2008 Sociální distance ve stratifikačním prostoru ČR. GA AV ČR. řešitel, (viz http://www.socdistance.wz.cz).

2006 – 2008 Legitimita politického systému a nerovností: vývoj v České republice v komparativní perspektivě. GA ČR, (řešitel L. Linek), člen řešitelského týmu.

2006 – 2007 The Social Capital and Social Policy Network (SCSPN): Social Cohesion, Trust and Participation: Social Capital, Social Policy and Social Cohesion in the European Union and Candidate Countries. Koordinátor London School of Economics, spoluředitel pro ČR spolu s I. Bayerem.

2005 – 2008 Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti. MPSV ČR, (řešitel J. Šanderová), spoluřešitel (spolu s O. Šmídovou, I. Vodochodským, P. Klvačovou a B. Tolarovou).

20004 – 2008 Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti. MPSV ČR (řešitel J. Musil), člen řešitelského týmu SOÚ AV ČR.

2001 – 2003 10 let transformace GA ČR, (řešitel P. Machonin a M. Tuček), člen řešitelského týmu.

1998 Rodina 1989-98 (4. etapa v roce 1998). GA ČR, (řešitel M. Tuček), člen řešitelského týmu.


Přehled publikační činnosti

Monografie a kapitoly v monografiích

Šafr J. (ed.) a kol. Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Sociologické studie/Sociological Studies 10:?. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (V TISKU)

Häuberer, J., J. Šafr. 2010. „Class Differences in Subjective Social Distance in the Czech Republic: Like-me or Prestige Effect?“ CD Apendix in H.G. Soeffner (ed). Unsichere Zeiten: Herausforderungen gesellschaftlicher Transformationen. Verhandlungen des 34.

Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Jena 2008. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Havrdová, Z. J. Šafr. 2010. „Kongruence v hodnotách jako ukazatel vztahů v péči o seniory.“ Pp. 85–107 in Z. Havrdová a kol. Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta

humanitních studií Univerzity Karlovy.

Nový, E., J. Šafr, Z. Havrdová. 2010. „Kultura organizace v zařízeních náhradní výchovy: výzvy a nástrahy při zavádění supervize“ Pp. 152–166 in Z. Havrdová a kol. Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Katedra řízení a supervize v sociálních a

zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Bayer, I., J. Šafr. 2010. „Sociologická pojetí distributivní spravedlnosti.“ Pp. 108–132 in J.Šubrt a kol. Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní. Praha: Karolinum.

Špaček, O., J. Šafr. 2010. „Volný čas, sport a kulturní vkus: rozdíly podle společenského postavení.“ Pp. 81–99 in H. Maříková, T. Kostelecký, T. Lebeda, M. Škodová (eds.). Jaká

je naše společnost? Otázky, které si často klademe…. Praha: Sociologické nakladatelství. Šmídová, O., Šafr, J. 2009. “Nerovnosti v bydlení z pohledu vlastníků domů.“ Pp. 160–223 in

J. Šanderová, O. Šmídová (eds.). Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou Praha: Sociologické nakladatelství.

Šafr, J., J. Häuberer (eds.), M. Kolářová, K. Vojtíšková. 2008. Social Distances and Stratification: Social Space in the Czech Republic. Sociologické studie/Sociological Studies 2008: 4. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Šafr, J. 2008. Životní styl a sociální třídy : vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Edice sociologické disertace. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Šafr, J. (ed.), J. Šanderová, M. Kolářová, K. Vojtíšková, O. Šmídová. 2008. Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sedláčková, M. Šafr, J. 2008. „Social Trust and Civic Participation in the Czech Republic.“ Pp. 213–236 in J. D. Lewandowski, M. Znoj (eds.). Trust and Transition. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Šafr, J., J. Häuberer 2008. „Přemosťující sociální kapitál a soudržnost společnosti.“ Pp. 181–201 in M. Tuček (ed). Soudržnost v diferencující se společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Bayer, I, J. Šafr, M. Sedláčková. 2008. „Konceptuální rámec pro studium soudržnosti české společnosti.“ Pp. 17-29 in M. Tuček (ed). Soudržnost v diferencující se společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Šafr J., Sedláčková, M. 2006. Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Sociologické studie/Sociological Studies 06:7. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Sedláčková, M., J. Šafr. 2008. „Koncept sociální koheze, důvěry a sociálního kapitálu v sociologii“, Pp. 309–353 in J. Šubrt a kol. Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum.

Šafr, J. 2006. Social Standing and Lifestyle in Czech Society. Sociologické studie/Sociological Studies 06:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Šafr, J., M. Sedláčková. 2006. „Koncepty a východiska zkoumání sociální soudržnosti: prakticko-politický a sociálněvědní diskurs.“ Pp. 19–37 in Tuček, M. (ed.), I. Bayer, L.

Gatnar, P. Machonin, M. Sedláčková, J. Šafr, O. Špaček 2006. Soudržnost společnosti z pohledu české veřejnosti. Sociologické studie/Sociological Studies 06:12. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Šafr, J. 2006. „Významy pojmu „společenská soudržnost“ v názorech veřejného mínění.“ Pp. 41–66 in Tuček, M. (ed.), I. Bayer, L. Gatnar, P. Machonin, M. Sedláčková, J. Šafr, O. Špaček. Soudržnost společnosti z pohledu české veřejnosti. Sociologické studie/Sociological Studies 06:12. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Sedláčková, M., Šafr, J. 2004. „Důvěra k profesním skupinám ve službách.“ Pp 85–94 in Černý, J., Tuček, M., Sedláčková, M. Profesní mentality. Sociologické studie/Sociological Studies 01: 7. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Šafr J. 2003. „Co je sociální mobilita.“ Pp. 289–296 in Tuček M. a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství.


Články v odborných časopisech s recenzním řízením

Šafr J., V. Patočková. 2010. „Trávení volného času v ČR ve srovnání s evropskými zeměmi“. Naše společnost Vol. 8 (2): 21–27.

Šafr, J. 2009. „Poziční generátor a měření sociálního kapitálu v egocentrické síti.“ Data a výzkum / SDA Info. 2009/2: 211–240.

Šafr, J., J. Häuberer 2008. „Subjektivní sociální distance k profesím: existují v české společnosti subjektivní třídní hranice?“ Naše společnost 6 (1): 28–38.

Šafr, J., I. Bayer, M. Sedláčková. 2008. „Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 44, No. 2: 247–269.

Šafr, J. 2008. Pojem „společenská soudržnost“ v názorech veřejného mínění a hodnotové postoje k uspořádání společenských vztahů. Naše společnost 6 (2): 28–38.

Šafr, J., I. Bayer. 2007. Vliv strukturálních vs. osobnostních faktorů na ideologie distributivní spravedlnosti v ČR 2006. Naše společnost 5 (2): 38–46.

Šafr, J., J. Häuberer. 2007. „Měření přemosťujícího sociálního kapitálu: baterie PSK zjišťující odlišnosti v okruhu přátel.“ Data a výzkum / SDA Info 2007/2: 85–108.


Poslední změna: 19. prosinec 2017 14:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám