doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, CSc.

Doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Docent


Odborné zaměření: moderní hospodářské a sociální dějiny, dějiny cestovního ruchu, cestování, dopravy a volného času


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Odborné zaměření a oblasti expertizy:

Ve své badatelské činnosti se zaměřuji na oblast moderních hospodářských a sociálních dějin se specializací na oblast mobility a volného času. Primárně se věnuji dějinám automobilové a železniční dopravy, cestování a cestovního ruchu.


Vzdělání:

1995 – 2000 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory historie – slovenistika.

1998 – 2003 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, obor právo.

2001 – 2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium hospodářské a sociální dějiny

2011    Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitace pro obor hospodářské a sociální dějiny


Publikace:

Monografie:

 • ŠALANDA, Bohuslav - ŠTEMBERK, Jan - ŽÁKOVÁ, Michaela. České století motorismu I. Kulturní roviny českého motorismu. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2019, 212 s. ISBN 978-80-246-4507-0.

 • Jan Štemberk, Podnikání v automobilové dopravě v českých zemích v první polovině 20. století, Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica – Monographia CLXV/2007, Praha Karolinum 2010, 190 s.

 • Jan Štemberk, Automobilista v zajetí reality. Vývoj pravidel silničního provozu v českých zemích v první polovině 20. století, Praha Karolinum 2008, 172 s.

 • Jan Štemberk, Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Pelhřimov-Praha NTP-VŠO 2009, ISBN 978-80-7415-021-0, ISBN 978-80-86841-18-2, 298 s.

 • Jan Štemberk, Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem. K dějinám československé turistiky v letech 1945–1968, Pelhřimov NTP 2017, 281 s.

 • Jakubec, I. – Štemberk, J. Cestovní ruch pod dohledem třetí říše, Praha Karolinum 2018, ISBN 978-80-246-4127-0, 310 s.


Kapitoly v kolektivních monografiích:

 • Institucionální a právní rámec, in: Zdeněk Jindra – Ivan Jakubec: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Karolinum Praha 2015, s. 56-84.

 • Jakubec, I. – Štemberk, J. Cestování mezi městem a venkovem za druhé světové války. Turistika, rekreace či aprovizace?, in: Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Jiří Šouša (edd.): Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha: Národní zemědělské muzeum 2017, ISBN 978-80-86874-87-6, s. 93-105.

 • Jakubec, I. – Štemberk, J. Brdy – destinace cestovního ruchu za protektorátu?, in: J. Topinka (ed.), Brdy. Krajina, historie, lidé, Praha SOA v Praze 2018, ISBN 978-80-88148-29-6, s. 240–253.

 • temberk, J. Rámce vývoje československého turistického hnutí, 1945 až 1968, in: Pavel Mücke – Lenka Krátká a kol. Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945–1989, Praha Karolinum 2018, ISBN 978-80-246-4055-6, s. 396–426.

 • Štemberk, J. Protectorate Tourism in the German Third Reich Network, in: Zářický, Aleš - Fasora, Lukáš (edd.): The process of creating social networks,their significance and role during the formation of modern society. Ostrava-Brno: University of Ostrava - Masarykova univerzita, 2018. 228 stran. ISBN: 978-80-7599-047-1 (University of Ostrava, Ostrava); 978-80-210-9171-9 (Masarykova univerzita, Brno), s. 59-68.


Odborné studie:

 • Jan Štemberk, Tourismus als soziale Kategorie. Struktur und Haupttendenzen des Tourismus in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit, in: František Stellner u. a., Kapiteln aus der Geschichte des Sozialstaates, München: Verlag Lang 2012, s. 45-55.

 • Jan Štemberk, Izleti česko-slovenske vzajemnosti. Pot Slovencev v češke dežele leta 1885 in Čehov v slovenske leta 1887 [Excursions of Czech-Slovenian reciprocity. The way of the Slovenes to the Czech lands in 1885 and the Czechs in the Slovene in 1887], Prispevki za novejšo zgodovino 52, 2012, No. 1, s. 7-20.

 • Jan Štemberk, Vladimír List a příprava československého elektrizačního zákona [Vladimír List and the preparation of the Czechoslovak Electricity Act], in: Hynek Stříteský – Jan Mikeš – Marcela Efmertová (eds.): Vladimír List, žil jsem pro elektrotechniku, Práce z dějin techniky a přírodních věd No. 30, Praha NTM 2012, s. 103-114.

 • Jan Štemberk, Rychle a bezpečně. Rovnost nebo privilegia na československých silnicích v první polovině 20. století? [Fast and safe. Equality or privileges on Czechoslovak roads in the first half of the 20th century?] in: Miloš Hořejš – Jiří Křížek a kol.: Motorismus a šlechta v českých zemích 1894-1945, Praha NTM 2012, s. 235-240.

 • Ivan Jakubec – Jan Štemberk, Der rechtliche Rahmen als Voraussetzung für die technische und technologische Entwicklung. Tschechoslowakisches Eisenbahngesetz 1937, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, vol. 15, 2012, s. 11-27.

 • Ivan Jakubec – Jiří Dvořák – Jan Štemberk, Der Genius Loci Südböhmen als die Rückkehr der Seele in die Landschaft. Die touristische Destination Südböhmen im Wandel, Cross Border Journal of social and economics Studies, 2, 2013, No. 1, s. 23-36.

 • Jan Štemberk, Cestovní ruch a česká společnost na přelomu 19. a 20. století [Tourism and Czech society at the turn of the 19th and 20th centuries], Historická sociologie 2013, No. 1, s. 75-88.

 • Jan Štemberk, Česká turistika jako možnost úniku od protektorátní reality [Czech tourism as a possibility of escape from protectorate reality], in: Jaromír Tauchen – Karel Schelle (Edd.): Období nesvobody, Ostrava KEY Publishing 2014, s. 236-248.

 • Jan Štemberk, Dělnická turistika v meziválečném Československu [Workers tourism in the interwar Czechoslovakia], Časopis Národního muzea, řada historická, 183, 2014, No. 3-4, s. 55-64.

 • Jan Štemberk, Schneller und weiter. Mit dem Automobil durch die Erste Tschechoslowakische Republik, in: Peter Stachel – Martina Thomsen (Edd): Zwischen Exotik und Vertrauen – Zum Tourismus in der Habsburgermonarchie und ihren Nachfolgestaaten. Bielefeld 2014, ISBN 978-3837620979 (293 s.), s. 263-274.

 • Jan Štemberk, Výletní a rekreační místa na přelomu 19. a 20. století: zrod, rozvoj, trendy [Excursion and recreation places at the turn of the 19th and 20th centuries: birth, development, trends] in: Tereza Blažková – Dana Fialová – Václav Matoušek (eds.): Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19. – 21. století, Toga Praha 2014, s. 29-42.

 • Jan Štemberk, Pražské spolky slovinských studentů [Prager clubs of Slovenian students], in: Alenka Jenstrle-Doležalová – Jasna Honzak Jahić – Andrej Šurla (eds.): Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin, FF UK Praha 2014, s. 298-308.

 • Jan Štemberk, Technické novinky v československé dopravní legislativě [Technical innovations in Czechoslovak transport legislation], in: Jana Kleinová (ed.): Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Práce z dějin techniky a přírodních věd – No. 39, NTM Praha 2014, s. 283-290.

 • Jan Štemberk, Das Ringen um die Form der tschechischen touristischen Bewegung in den Jahren 1945-1948, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, vol. 21, 2015, ISSN 1803-7518, s. 74-85.

 • Jan Štemberk, Meziválečné návrhy právní úpravy cestovního ruchu a současnost [Interwar proposals of tourism legislation and the present], Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 62, 2016, No. 3, s. 147-156.

 • Jan Štemberk, La loi sur l‘électricité – un pas vers la création d’un réseau connecté, in: Marcela Efmertová – André Grelon (edd.): Des ingénieurs pour un monde nouveau. Histoire des enseignements électotechniques (Europe, Amériques) XIX-XX siècle, Bruxelles 2016, s. 145-160.

 • Ivan Jakubec – Jan Štemberk, Die Oberste Preisbehörde – ein Regulator für Tourismusdienstleistungen (1939–1949) (spoluautor Ivan Jakubec, autorský podíl 50 %), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, vol. 24, 2016, s. 7-22.

 • Ivan Jakubec – Jan Štemberk, „Vůz rozbit, kůň zabit, kočí zůstal bez pohromy.“ Dopravní neštěstí jako součást lidského života ["The car is broken, the horse is killed, the coach is left without disaster." Traffic disaster as part of human life], Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, Praha Academia 2017, s. 107–121.

 • Štemberk, J. heslo Regulace automobilismu, Encyklopedie českých právních dějin, X. sv., Plzeň-Ostrava 2017, s. 356-361

 • Štemberk, J. heslo Ruch cestovní, Encyklopedie českých právních dějin, X. sv., Plzeň-Ostrava 2017, s. 684-688.

 • Štemberk, J. Cestovní ruch v protektorátní legislativě, Právněhistorické studie 48, 2018, č. 1, s. 47-68.


Výzkumné projekty a granty (řazeno chronologicky od nejnovějších k nejstarším):

rok:

název:

zdroj:

pozice:

2018 - současnost

České století motorismu

NAKI II.

hlavní řešitel

2016 - 2018

Pod dohledem Třetí říše.Cestovní ruch v letech 1939 až 1945

GAČR

spoluřešitel

2015 - 2017

„Malé“ a „velké“ dějiny českého/československého cestování a cestovního ruchu

GAČR

člen řešitelského týmu

2009-2010

České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes

MŠMT

člen řešitelského týmu

2007-2009

Limity a možnosti cestovního ruchu v meziválečném Československu

GAČR

hlavní řešitel

2005-2007

Zvyšování odborné kvalifikace pracovníků cestovního ruchu v hlavním městě Praze

Hl. m. Praha

člen řešitelského týmuRozhovory v mediích (řazeno chronologicky od nejnovějších k nejstarším):

Jan Štemberk, časopis Týden, Rozhovor k dějinám cestovního ruchu, č. 34/ 2017, (14. 8. 2017)

Jan Štemberk, Český rozhlas, dvojka: Automobilismus, pravidla silničního provozu (8. 4. 2017)
Poslední změna: 20. srpen 2020 19:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám