Mgr. Alena Marková, Ph.D.

Odborná asistentka


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


ORCID ID: 0000-0002-8906-1242

SCOPUS ID: 57208304255

Odborné zaměření

Dr. Marková se dlouhodobě zabývá expertní, recenzní, odbornou a výzkumnou činností v národním, evropském a širším mezinárodním rámci. Ve své odborné činnosti se dr. Marková zaměřuje na moderní a současné dějiny Střední a Východní Evropy, nacionalismus a formování moderního národa, národní hnutí, neonacionalismus a národní emancipaci, národní identitu a její formování, sovětskou národnostní politiku, dějiny SSSR a nástupnických států.


Další oblasti výzkumu: postsocialistická transformace zemí bývalého východního bloku a její sociální, politické, kulturní a další aspekty, language planning a language policy nástupnických států bývalého SSSR, totalitarismus a posttotalitní společnost, socialismus, národní identita a státní ideologie, současné dějiny států bývalého východního bloku, každodennost socialismu, komunismus, ideologie a propaganda, kolektivní paměť a historické vědomí, metodologie historie.


Vzdělání:

 • 2007-2011 Ph.D.

  Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, disertační práce „Bělorusizační epizoda“ v procesu formování běloruského národa, vedoucí školitel prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.

 • 2005-2007 Mgr., summa cum laude

  navazující magisterský obor Obecná antropologie – Integrální studium člověka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

 • 2001-2005 Bc., summa cum laude

  obor Studium humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

 • 2000-2001 Certifikát ÚJOP UK

  Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP Poděbrady)

 • 1995-1999 MA Economics

  obor Mezinárodní ekonomické vztahy, Fakulta mezinárodních vztahů Minské vysoké školy managementu (od roku 2015 Minská Inovační Univerzita), Bělorusko

Publikační činnost

Monografie:

 • Marková, A., The Path to a Soviet Nation. The Policy of Belarusization, Paderborn: Brill Schöningh, 2021, -p. 295, ISBN 978-3-506-79181-8.

 • Marková, A. – Sahanovič, H. – Šybieka, Z., Dějiny Běloruska [History of Belarus], Praha: Nakladatelstvi lidové noviny, 2021, -s. 280, ISBN 978-80-7422-667-0.

 • Marková, A., Šliach da savieckaj nacyji. Palityka bielarusizacyji, 1924-1929 [The Road Toward Soviet Nation. Nationality Policy of Belarussization, 1924-1929], série Biblijateka časopisa „Bielaruski histaryčny ahliad“ [series Library of the Belarusian Historical Review], Minsk: BHA, 2016, -s. 324, ISBN 978-985-7140-36-7

 • Marková, A., Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze nebo realita? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, -s. 261, ISBN 978-80-7422-230-6

Edice:

Kapitoly v kolektivních monografiích:

 • Marková, А., “Bielaruskaja sialianska-rabočaja hramada vačyma poĺskich specslužbaŭ” [Belarusian Political Organization “Hramada” in the Documents of the Polish Secret Service], in: S. Kawalou – R. Radzik – M. Sajewicz (eds.), Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 67-79.

Peer reviewed publikace (výběr):

Popularizační publikace:

Recenze (výběr):

Ocenění

 • Cena za nejlepší odbornou historickou monografii v oblasti běloruských studií za rok 2016 (Marková, A., Šliach da savieckaj nacyji. Palityka bielarusizacyji, 1924-1929, Minsk: BHA, 2016) dle odborné poroty 7. Mezinárodního kongresu běloruských studií, Varšava, říjen roku 2017 https://fhs.cuni.cz/FHS-1002.html?news=4730&locale=cz

Výzkumné projekty a granty

 • 2023 Specifický vysokoškolský výzkum Univerzity Karlovy (SVV-260 738), projekt Válka v humanitních vědách a její přehodnocení, hlavní řešitelka.

 • 2020 The 4EU+ European Universities Alliance (4EU+Alliance), Charles University Minigrants 2020, projekt 52A Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges (ve spolupráci s Univerzitou ve Varšavě, Univerzitou v Milaně a Univerzitou v Heidelbergu), Flagship2, hlavní řešitelka a vedoucí mezinárodního vzdělávacího a výzkumného týmu

 • 2018-2020 Grantová agentura České republiky (GAČR 18-18108S), Neobělorusizační procesy v postsovětském Bělorusku období státní nezávislosti (1990-1995), hlavní řešitelka

 • 2019 Specifický vysokoškolský výzkum Univerzity Karlovy (SVV-260 485), projekt Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem historické sociologie, hlavní řešitelka

 • 2012 Specifický vysokoškolský výzkum Univerzity Karlovy (SVV), projekt Aktuální badatelská témata euro-asijského prostoru v perspektivě historické politiky, spoluřešitelka

 • 2010 Specifický vysokoškolský výzkum Univerzity Karlovy (SVV-206 705), projekt Kulturní vzorce a menšinové sociální praxe v středoevropské moderní historii, SVV FHS UK, spoluřešitelka

 • 2006 Program transformační spolupráce ČR Ministerstva zahraničních věcí České republiky (TRANS - 12/0306/BY/FHS), projekt Vědecká konference Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model, hlavní řešitelka

Stipendia:

 • 2000-2007 Vládní stipendistka programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázaná, nebo usnesení vlády České republiky

Účast na projektech institucionální podpory vědy:

 • 2022, 2023 Fond na podporu virtuální mobility (POVIM) UK v rámci vzdělávacích projektů 4EU+Alliance (kurzy v LS 2022, 2023).

 • 2022, 2023 Institucionální podpora vědecké a tvůrčí činnosti směřující k vytvoření publikačních výstupů uplatnitelných v systému národního hodnocení vědy a výzkumu dle metodiky M17+ (program UK Cooperatio, Cooperatio HIST) (cestovní granty, akademická mobilita, publikace)

 • 2019, 2020 Podpora internacionalizace Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (cestovní granty, veřejné přednášky, akademická mobilita)

 • 2017, 2019 - 2021 Institucionální podpora vědy PROGRES Q18, Karlova Univerzita (cestovní granty)

 • 2019, 2018, 2017 Institucionální plán (A) Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (IP/(A) FHS UK), (cestovní granty, veřejné přednášky a semináře, akademická mobilita)

 • 2014 Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK - P20/2014/40)

 • 2009, 2008 Specifický výzkum Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (SV-81/SV/2008, 82/SV/2008, SV-99/SV/2009) (cestovní granty, badatelské pobyty)

Expertní, editorské a recenzní činnosti

Editor:

 • 2022 - dosud, členka redakční rady Studia Białorutenistyczne (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polsko)

 • 2018 – dosud, výkonná redaktorka The Journal of Belarusian Studies (BRILL Publisher), recenzovaného odborného (double-blind peer-reviewed) časopisu zaměřeného na běloruská studia a indexovaného ve SCOPUSu, EBSCO, ERIH PLUS a dalších databázích.

Expertní činnost:

 • Hodnotitelka (recenzentka) vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI (M17+).

 • Odbornice a zpravodajka (Expert Evaluator and Rapporteur) programu Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships programme (H2020-MSCA-IF-2017, H2020-MSCA-IF-2018), sekce Social Sciences and Humanities (SOC), rámcový program pro výzkum a inovace EU.

Členství v odborných komisích:

 • 2021 – dosud, členka výběrové komise k dotačnímu programu Podpora vzdělávání národnostních menšin, MŠMT ČR.

 • 2021 – dosud, členka odborné poradní skupiny pro rámcový program EU Horizont Evropa, klastr 2 „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“, MŠMT ČR.

 • 2021 – dosud, členka odborné poroty pro hodnocení přihlášených knih do Ceny Miroslava Ivanova

 • 2020 – dosud, členka poroty pro hodnocení přihlášených knih do literárních cen Egona Ervína Kische

Recenzování odborných výstupů:

 • Recenzentka Johns Hopkins University Press, nakladatelství Karolinum (Univerzita Karlova).

 • Recenzentka odborných studií Ab Imperio, Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia, Historická Sociologie/Historical Sociology Journal (anglické a české vydání), Revue církevního práva, The Journal of Belarusian Studies, Lidé Města/Urban People, Mezinárodní vztahy, Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi aj.

Konference, workshopy

Pořádání mezinárodních konferencí a letních škol:

 • 2021 Memory in Central and Eastern Europe. Past traumas, present challenges, future horizons, 10.-12. června 2021, Univerzita Karlova, Praha, hlavní řešitelka

 • 2021 The 6th Annual Belarusian Studies in the 21st Century Conference, 19.-20. února 2021, UCL School for Slavonic and East European Studies, London (členka organizačního výboru a moderatorka panelu History).

 • 2020 Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges, interdisciplinární letní škola (projekt 4EU+Alliance), 24.-28. srpna 2020, Univerzita Karlova, Praha, hlavní řešitelka

 • 2020 The 5th Annual Belarusian Studies in the 21st Century Conference, 21.-22. února 2020, UCL School for Slavonic and East European Studies, Londýn (členka organizačního výboru)

 • 2019 Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem historické sociologie, 14.-15. června 2019, Univerzita Karlova, Praha (hlavní řešitelka)

 • 2017 Česko-běloruské kulturní, společenské a vědecké vztahy od Francyska Skoryny do současnosti, 19. října 2017, Běloruská státní univerzita, Minsk (členka organizačního výboru)

 • 2016 Česko-běloruské kulturní, společenské a vědecké vztahy v 19.-20. století, 29. září 2016, Běloruská státní univerzita, Minsk (členka organizačního výboru)

 • 2006 Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model, 4.-6. července 2006, Univerzita Karlova ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (hlavní řešitelka)

Pořádání workshopů a přednáškových cyklů:

 • 2020 How Memory of Famine and Banderivets Movement is Shaped Today? Examples in Politics, Memorial Strategies, Movies and Literature, workshop v rámci letní školy Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges, projekt 4EU+Alliance, Charles University Minigrants 2020, 4EU+/20/F2/14, 24. srpna 2020, Filosofická fakulta a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

 • 2020 Reading&Writing in Humanities, workshop pro PhD a Mgr studenty v rámci letní školy Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges, projekt 4EU+Alliance, Charles University Minigrants 2020, 4EU+/20/F2/14, 28. srpna 2020, Filosofická fakulta a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

 • 2020 The contested memory: Can there may be a historical truth established by law? Some sensitive issues in Central and Eastern Europe in the context of the European Parliament Resolution “On the importance of European remembrance for the future of Europe”, workshop v rámci letní školy Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges, projekt 4EU+Alliance, Charles University Minigrants 2020, 4EU+/20/F2/14, 27. srpna 2020, Filosofická fakulta a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

 • 2019 Čas a prostor jako rámce pro výzkum paměti a makrosociologickou analýzu, workshop v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), projekt International Mobility of Charles University Research Workers (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495), 26. března 2019, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

 • 2017 - dosud Organizátorka a garantka přednáškového cyklu Historicko-sociologické konfrontace, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, https://hiso.fhs.cuni.cz/HISOENG-45.html

Vystoupení a veřejné debaty

Vystoupení jako keynote speaker:

 • “Nation-Building Processes after 1918 in Belarus: Three Waves of National Emancipation”, veřejné debaty The Emergence of New States in Eastern Europe after the First World War: Lessons for all of Europe (TENSE) pořádané Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EU (EACEA) v rámci programu Europe for Citizens programme, 25. dubna 2019, Centrum Czesława Miłosze Univerzity Vitolda Velikého, Kaunas.

 • „Belarusian State- and Nation-formation: from Polatsk Principality to Independent Belarus“, The Third Annual Belarusian Studies in the 21st Century Conference, 23. března 2018, University College London, School of Slavonic and East European Studies (UCL SSEES), Londýn.

 • “Činnost Běloruského vědecko-výzkumného ústavu vzdělání Ministerstva školství Běloruska ve věci vytvoření nové národní koncepce vzdělání (1990-1995)“ (v ruštině), mezinárodní konference Formování běloruské státnosti v podmínkách geopolitických změn 20. století, 29.-30. listopadu 2018, Běloruská státní univerzita, Minsk.

Zvaná vystoupení:

 • „Národní identita a státní symboly dnešního Běloruska“, veřejná přednáška, 11. listopadu 2020, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, DOX, Praha. https://www.youtube.com/watch?v=gNpLs_XONIs&feature=youtu.be

 • Veřejný projev „Bělorusko na rozcestí“, téma Rizika v regionu: Bělorusko, Mezinárodní symposium Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost? 12. září 2020, Praha https://symposium.ih21.org/en/program; https://www.youtube.com/watch?v=ktrZveS_Kok&t=1s&fbclid=IwAR0beT1ilt6bP5Ij_IsuRgQCU1A2rH-IWH_NHEOI8zATBIda-tq6P0brlQ8

 • “Ethnic or Civic? Nation and Identity-formation in Post-Soviet Belarus”, mezinárodní letní škola “Eastern Europe from the Post-Socialist Perspective: Changes and Challenges”, 24. srpna 2020, Univerzita Karlova, Praha http://prague.summer.school.tilda.ws/

 • “The Post-soviet National Revival: Belarusian case“, 4. června 2019, Giessener Zentrum Östliches Europa, Univerzita Justus-Liebig v Giessenu, Německo.

 • „Neo-Belarusization and the New Wave of National Emancipation in Post-soviet Belarus, 1990-1995“, 28. února 2019, University of Winchester, UK.

 • „Národní mýtus, ideologie a propaganda: Husitské hnutí a proměny jeho interpretace v průběhu českých dějin 20.-21. století“, vzorová přednáška, 9. ledna 2019, Gymnázium Příbram, ČR.

 • Série odborných přednášek „Otázky běloruské národní identity“ (v ruštině), říjen-listopad 2017, Běloruská státní univerzita, Minsk, Bělorusko.

 • Série odborných přednášek „Teoretický a metodologický rámec studia národnostní politiky bělorusizace“ (v ruštině), září 2016, Běloruská státní univerzita, Minsk, Bělorusko.

Veřejné diskuse a debaty:

 • “Identity Dispute. Do Belarusians Need a National Identity?”, veřejná debata, 9. července 2021, 17th Warsaw East European Conference “Year of Belarusian Changes”, 8.–9. července 2021, https://www.youtube.com/watch?v=kKVaYrKbqqI

 • „Current Events in Belarus“, seminář a diskuse pořádané European Society of the London School of Economics, online, 26. listopadu 2020.

 • „Udusí násilí policejních složek současné protesty?“, veřejná debata, 25. listopadu 2020, SIMS - Studentská samospráva IMS FSV UK, Praha.

 • Veřejná debata „Dnešní Bělorusko v souvislostech“, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, 11. listopadu 2020, DOX, Praha.

 • „Dnešní Bělorusko v souvislostech“, veřejná diskuse s Liborem Dvořákem a Petruškou Šustrovou, 30. září 2020, Centrum PANT, Ostrava. https://www.facebook.com/centrumpant/videos/354098572406561

 • „Anger in Belarus: Cross Perspectives on an Unexpected Unrest“, seminář/webinář CEFRES, 16. září 2020, https://www.youtube.com/watch?v=IB_HUjuD5Ns&t=1s

 • „Bělorusko: riziko v regionu“, veřejná debata s ministrem zahraničních věci ČR Tomášem Petříčkem, Ph.D., 12. září 2020, Mezinárodní sympozium „Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost?“, Praha. https://www.youtube.com/watch?v=ktrZveS_Kok&t=1s&fbclid=IwAR0beT1ilt6bP5Ij_IsuRgQCU1A2rH-IWH_NHEOI8zATBIda-tq6P0brlQ8

Příspěvky na konferencích (výběr):

 • “Metodologické diskuse ve výzkumu politiky bělorusizace“ (v běloruštině), Rižská mírová smlouva roku 1921 a osudy národů Východní a Střední Evropy, 26. března 2021, Běloruská státní univerzita, Minsk.

 • “Struggle for the Belarusian Language during the 1990s”, 6th Annual "Belarusian Studies in the 21st Century" Conference, 18.-19. února 2021, UCL SSEES, Londýn.

 • “Old nomenclature elites and new changes and challenges of 1990s.”, 8. Mezinárodní kongres běloruských studií, 27.-29. září 2019, Vilnius, Litva.

 • „National Emancipation and Post-soviet Belarussization of 1990s“, 4th Annual "Belarusian Studies in the 21st Century" Conference, 29. března 2019, UCL SSEES, Londýn.

 • “Historická paměť a post-sovětské dějiny v Bělorusku (1990-1995)“ (v běloruštině), 7. Mezinárodní kongres běloruských studií, říjen 2017, Varšava.

 • “Změna interpretačního rámce institucionální paměti (na příkladě národnostní politiky bělorusizace (1924-1929))“ (v ruštině), Česko-běloruské kulturní, společenské a vědecké vztahy od Francyska Skoryny do současnosti, 19. října 2017, Běloruská státní univerzita, Minsk.

 • “Institucionalizace vysokého školství v České republice po sametové revoluci roku 1989“ (v ruštině), Tradice Univerzity: od Francyska Skoryny do současnosti, 26.-27. října 2017, Běloruská státní univerzita, Minsk.

 • „Symbolická centra kolektivní paměti v české a běloruské historiografii: formování a interpretace“ (v ruštině), Česko-běloruské kulturní, společenské a vědecké vztahy v 19.-20. století, 29. září 2016, Běloruská státní univerzita, Minsk.

Pedagogická činnost

 • Školitelka Visegrad Scholarship Program 2019, postgraduální projekt Denunciation as a Tool of Social Control during Czechoslovak Normalization (1968-1989) (Maryna Laurynovich)

 • Vedení doktorských (6), magisterských (23) a bakalářských (6) prací.

 • Tutorka zahraničních studentů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, 2004 – 2006.

Výstupy v mediích (výběr)

Jazyková kompetence

 • angličtina, čeština, ruština, běloruština – plynně

 • polština, ukrajinština, slovenština – velmi dobře

 • němčina - pasivní znalost


Poslední změna: 28. listopad 2023 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám