Historicko-sociologické konfrontace

Cílem semináře je seznámit studenty s výzkumy členů pracoviště i jiných českých a zahraničních pracovníků. Během seminářů budou vystupovat jednotliví členové katedry, ale také hosté z jiných kateder, fakult a univerzit. Během vystoupení a debaty bude věnována pozornost jak studovaným tématům jednotlivých vystupujících, tak i jejich výzkumné metodologii.


Pro více informací kontaktujte organizátora semináře Alenu Markovou, Ph.D. na .

Seminář se koná v jinonickém areálu UK: U Kříže 8, Praha 5, v místnosti 1036 od 17 do 19 hodin.Historicko-sociologické konfrontace ZS 2017/2018


4. října

Úvodní setkání.

17.00-19.00, 5023, Jinonice.11. října

prof. Dr. Miroslav Novák, vysoká škola CEVRO Institut

"Aristotelés, sociolog revoluce?"

V přednášce bude učiněn pokus o zhuštěnou "rekonstrukci", přehledně uspořádání a vysvětlení Aristotelova pojetí sociopolitických změn, převratů, povstání, revolucí a jejich předcházení, jež je "chaoticky" (Pierre Pellegrin) vyloženo zejména v V. knize Politiky.

Aristotelova koncepce je velmi promyšlená a komplexní, byla však vypracována za zcela jiných sociálních poměrů a za velmi odlišné intelektuální atmosféry, takže není snadné do Aristotelova způsobu uvažování skutečně proniknout (platí to například o Aristotelově tezi, že etika je součástí politiky). Proto se mezi jiným bude nalezena co nejvhodnější terminologie a zároveň se uvede často více „verzí“ překladů Aristotelových textů.

Důraz v přednášce se bude klast na to, co přesvědčivě vyložil Richard Bodéüs: Aristotelés určuje své analýzy a doporučení v Politice „dobrým zákonodárcům a pravým státníkům“.


Prof. Dr. Miroslav Novák je profesor politologie. Specializuje se mj. na empirické teorie demokracie. Publikoval 5 odborných knih - 2 francouzsky a 3 česky (Systémy politických stran (SLON 1997) a další). Odborné statě publikoval mj. v Revue française de science politique a Revue internationale de politique comparée, v ČR nejvíce v Sociologickém časopisu/Czech sociological review, kde mu prozatím vyšlo 10 statí.


Čas a datum konání přednášky:

11. října, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.1. listopadu

Prof. Dennis Smith, Univerzita Loughborough, Velká Británie

"Historical Sociology and the bigger picture"

How did historical sociology survive the predations of modern political dictators, business moguls and religious fanatics jealous of rival purveyors of socio-historical analysis? Do the political conditions that enabled its resurgence from the 1950s to the 1990s still prevail? How can historical sociology claim its cultural and scientific space in a 21st century world where personal or group survival, individualism, nationalism, moral relativism, emotional manipulation and a constantly shifting news agenda shape society’s field of attention?


Prof. Dennis Smith is Emeritus Professor of Sociology at Loughborough University, UK. He studied modern history as an undergraduate (at Cambridge University), sociology at master's level (LSE) and completed his doctorate at Leicester University. He had written several books, edited Sociological Review and Current Sociology, and is the author of The Rise of Historical Sociology (Polity).

Prof. Dennis Smith's new book entitled Civilized Rebels. An Inside Story of the West's Retreat from Global Power will be published by Routledge in 2018.


Čas a datum konání přednášky:

1. listopadu, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.22. listopadu

Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c., vedoucí katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

„Země mých otců“ aneb Co jsou velšské dějiny? 

Jedním z klíčových témat velšské historiografie i politické scény 20. století bylo hledání odpovědi na otázku „Co tvoří velšské národní dějiny“, tedy jaké osobnosti, události (a v neposlední řadě i území) jsou, či by měly být, pokládány za národní, za součást dědictví, kterého je třeba si vážit, ale stejně tak na něj i navazovat a rozvíjet ho. Prezentace se pokusí nastínit některé z klíčových témat této rozsáhlé diskuse s důrazem na rozdíly v pojetí národních dějin u liberálů (Lloyd George), představitelů Velšské národní strany - Plaid Cymru (Gwynfor Evans) a radikálních nacionalistů (Iorwerth Peate) s cílem odpovědět na otázku, jak se konstrukce velšských národních dějin vypořádala s dějinami „britským“.  


Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c. absolvovala obor historie a FF UK (1982). V současné době působí na katedře politologie IPS FSV UK.  Věnuje se problematice komparativní politologii s důrazem na otázku nestátních národů (především Velšanů, Bretonců, Skotů).


Čas a datum konání přednášky:

22. listopadu, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.29. listopadu

PhDr. Jan Šír, Ph.D., Institut mezinárodních studií, Katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

"Ruská hybridní válka proti Ukrajině"


Čas a datum konání přednášky:

29. listopadu, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.13. prosince

Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., Ústav hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy

"Prostituce v 1. polovině 20. století"


Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. působí na Ústavě hospodářských a sociálních dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Je vedoucím Semináře hospodářských dějin. Zaměřuje se na moderní hospodářské dějiny, dějiny bankovnictví a dějiny ekonomických teorií.


Čas a datum konání přednášky:

13. prosince, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.20. prosince

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., zástupce ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

"Říšský vodocestný zákon č. 66/1901 ř. z. jako historicko-sociologicky fenomén"

Přednáška se tyká argumentace poslanců obou komor vídeňského parlamentu při projednávaní Říšského vodocestného zákona č. 66/1901 ř. z. na jaře roku 1901. Argumentace se tykala ekonomické, ekonomicko-sociální, dopravní, technické, vodohospodářské, národnostní a obecně prospěšné oblasti.


Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., je zástupcem ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, člen Semináře hospodářských dějin, v současné době je předsedou Oborové rady doktorského studia oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny. Zaměřuje se na moderní hospodářské dějiny, dějiny techniky a dějiny dopravy a infrastruktury.


Čas a datum konání přednášky:

20. prosince, 17.00-19.00, 5023, Jinonice.Proběhlé přednášky

Nahrávky jednotlivých přednášek je možné stáhnout v Moodlu!

Naleznete je mezi kurzy Historické sociologie pod předměty:

Historicko-sociologikcé konfrontace (LS 2016/2017)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2016/2017)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2015/2016)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2015/2016)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2014/2015)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2014/2015)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2013/2014)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2013/2014)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2012/2013)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2012/2013)

Historicko-sociologické konfrontace (LS 2011/2012)

Historicko-sociologické konfrontace (ZS 2011/2012)

Metologický seminář (LS 2010/2011)Proběhlé semináře

23. 2. 2017 doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.: Čas a paměť v perspektivě historické sociologie

6. 4. 2017 Prof. em. Dr. Dirk Kaesler: Universal Rationalization: Max Weber's Great Narrative

13. 4. 2017 doc. Vitalij Repin, CSc.: Socialistická minulost jako výzkumný projekt běloruských a českých badatelů: dva modeyl historické paměti

11.5. 2017 dr. Massimilliano Ruzzeddu: The evolution of the Nation-State: History, functions and futur secenarios


25. 2. 2016 Michel Wieviorka: Democracy and Violence (Nicolas Maslowski - Úvod a komentáře)

16. 3. 2016 Massimiliano Ruzzeddu: Sociology of contemporary Italy: political culture and social representations

21. 3. 2016 Helmut Staubmann: The Rolling Stones in Sociological Perspectives

29. 3. 2016 Francouzský institut, mezinárodni kulatý stůl v ramcí cyklu "Migration, Borders and Identities in Europe": Svrchovánost evropských států v řízení migračních toků. Vystoupili: Catherine Wihtol de Wenden (Science’Po Pařiž), Solange Maslowski (Pravnická fakulta UK), Nóra Köves (Eötvös Károly Institute).

6. 4. 2016 Jan Kalenda: Soupeřivá politika v Čechách před nástupem modernity: 1681 až 1789

13. 4. 2016 Hynek Jeřábek: Výzkum The Philadelphia Negro

11. 5. 2016 Gregor McLennan: Critical Intellectuals: from Legislators to Interpreters to Mediators?


14. 10. 2015 Jiří Hnilica: "Kulturní" rozměr mezinárodních vztahů

4. 11. 2015 Paul Blokker: Sociology of constitutions

11. 11. 2015 Taťána Petrášová: Loajality: metodologie mezi sociologií a dějinami umění

18. 11. 2015 Petra Anýžová: Jsou měřící škály sociálního kapitálu, politického odcizení a hodnotových orientací srovnatelně chápány a interpretovány v evropských zemích

25. 11. 2015 Martina Musilová, Lukáš Kubina: Výzkum teatrality veřejných událostí

2. 12. 2015 Luďa Klusáková: "Malá" města v periferních regionech (jak zacházejí (pracují) se svým "patrimoine", jestli je vnímají jako lokální,regionální, evropské, europeizované)

9. 12. 2015 Hynek Jeřábek: Slavné sociologické výzkumy


25. 2. 2015 Blanka a Jaroslav Altovi: Příběh a obraz kutnohorské umělecké školy pozdní gotiky

18. 3. 2015 Miroslav Paulíček: Soumrak kánonů?

1. 4. 2015 Jiří Šubrt: Individualismus vs holismus

15. 4. 2015 Marie Koldinská: Bílá hora jako místo novodobé historické paměti 

22. 4. 2015 Jakub Rákosník:

29. 4. 2015 Kulatý stůl: Kolektivní paměť: Koncept minulosti nebo budoucnosti?


20. 10. 2014 Dr. Dominik Bartmanski: The vinyl: The analogue medium in the age of digital reproduction

22. 10. 2014 Prof. Milena Bartlová: Zbožný středověk jako retrospektivní fikce

11. 11. 2014 M. Bulmer - T. Pospíšilová - J. Balon - M. Skovajsa aj.: Workshop Interests and motivations explaining philanthropic support for social science between the wars: the Fisher-Bulmer debate

12. 11. 2014 Prof. Lubomír Mlčoch: 25 let potom, vypovídací a predikční hodnota dvouch alternativních pohledů

3. 12. 2014 Doc. Jakub Čapek: Narativní struktura jednání

10. 12. 2014 Zdeněk Hazdra, Ph.D.: Proměny šlechtické identity v kontextu vývoje moderní české společnosti (kosmopolitismus versus nacionalismus, urozenost versus plebejství, rodové elity versus občanské elity, tradice a víra versus moderní i totalitní...)


5. 3. 2014 Miroslav Michela, Ph.D.: Trianonské trauma, vzpomínání a reprezentace dějin

12. 3 2014 prof. Milena Lenderová: Historická biografie v Čechách, přiklad Zdenky Havlíčkové

28. 3. 2014 prof. Pierre Rosanvallon: From Equality of Opportunity to the Society of Equals

9. 4. 2014 Katarzyna Grzybowska-Walecka, Ph.D.: The role of civil society and political society in democratization

23. 4. 2014 David Kohout, Ph.D. (Prf UK), Martin Vávra, Ph.D. (SOÚ AVČR): Společnost v právu a právo ve společnosti


4. 12. 2013: prof. Jiří Štaif Alternativní elity a nacionalismus v dlouhém 19. století

20. 11. 2013: Dr. phil. Pavel Himl Policie, moderní stát a Foucault

6. 11. 2013: doc. Jiří Musil Kolaps římské říše

23. 10. 2013 (14:30 – 18:30 v Malé aule Karolina) mezinárodní konference: Kánony kultury ve Střední Evropě: regionální jednota a národní rozdíly

(Dr. Marek Skovajsa, Olivier Jacquot, Dr. Nicolas Maslowski, Prof. J. P. Arnason, Prof. Michal Maslowski, Prof. Petr Horák, Prof. Petr Kyloušek, Doc. Jiří Šubrt, Prof. Arnason, Prof. Hroch, Doc. Csaba Szaló, Dr. Muriel Blaive)

9. 10. 2013: PhDr. Markéta Sedláčkova, Ph.D. Důvěra a demokracie. Proč je česká společnost nedůvěřivá


25. 6. 2013: prof. Derek Sayer "Prague, Capital of the 20th Century?"

17. 4. 2013: doc. PhDr. Csaba Szalo, Ph.D. "Kulturní trauma, muzealizace a diskontinuita"

10. 4. 2013: JUDr. Jiří Pehe "Politické důsledky nesamozřejmosti českého národa"

27. 3. 2013: doc. Zdeněk R. Nešpor "Je libo nechat se spálit? Kremační hnutí a kremace v české společnosti"

20. 3. 2013: Prof. Eduard Maur "Paměť hor"

13. 3. 2013 : Werner Binder, Ph.D. "The Long Road to Abu Ghraib. History and Memory in the War on Terror"

27. 2. 2013: doc. Jan Horský "Lze uplatnit v historickém bádání sociálněvědní teorie a hypotézy?"


12. 12. 2012: Michael Voříšek, Ph.D. "Komparativní pohled na československou sociologii šedesátých let"

28. 11. 2012: prof. David B. Edwards "The Politics of Martyrdom in Afghanistan"

7. 11. 2012: prof. Václav Bělohradský "Identitární panika v postsekularní společnosti"

31.10. 2012: prof. Jiří Pešek "Sociální či strukturální dějiny nebo dějiny společnosti jako středoevropský problém a výzva"

17. 10. 2012: doc. Karel Müller ml. "Veřejnost, identita a hranice v měnící se Evropě"

3. 10. 2012: PhDr. Radek Buben "Populismus v Latinské Americe"


9. 5. 2012: prof. Gerard Delanty "Cultural encounters and the prospects of cosmopolitanism"

25. 4. 2012: Jan Váně, Ph.D. "Vztah modernizace a náboženství"

18. 4. 2012: Maslowski Mikhail "The Soviet model of modernity and the political transformations in post-communist Russia"

28. 3. 2012: Dr. Martin Hájek "Narativní analýza a její možnosti a limity pro studium historicky orientovaných biografických vyprávění"

21. 3. 2012: doc. Marek Kucia (Univerzita Jagelonska v Krakove) "The Meanings of Auschwitz in Poland"

14. 3. 2012: "Demonstrovat v České republice. Občanská společnost a protesty v letech 1989-2009"

- úvod doc. Françoise Mayer; prezentace knihy M.A. Nicolas Maslowski Ph.D.; komentář prof.Pavel Barša. 


25. 1. 2012 - Muhammad Mansour "Arabské revoluce: Facebooková generace a role médií"

18. 1. 2012 - prof. Raymond Tallis "The Latest Wave of Anti-Humanism: Neuromania and Darwinitis"

22.12.2011 - doc. Ladislav Benyovszky „Civilizační analýzy a Heideggerův koncept tzv. údělu (das Geschick)

8.12. 2011 - prof. Johann Pall Arnason; prof. Miroslav Hroch „Modernizace s otevřeným koncem: stav a perspektivy debat“

24.11.2011 - doc. Ondřej Císař „Politický aktivismus, protest a sociální hnutí: otázky a výzkum

3.11. 2011 - Jáchym Topol „Underground na vlastní kůži - pokus o analýzu aneb Mušketýr po 20 letech“

20.10. 2011 - Karel Černý, Ph.D. „Arabské revoluce 2011: Strukturální příčiny“

4.10. 2011 - Michal Pullmann, Ph.D. „Kritika násilí a konec komunismu v Československu"


11. 5. 2011 - Jakub Grygar, Ph.D.; Muriel Blaive, Ph.D. "Hranice"

27. 4. 2011 - Claire Madl, Ph.D. "Šlechtická identita a proměny veřejné sféry v době osvícenství. Veřejná působení hraběte artiga."

13. 4. 2011 - prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. "Srovnávací mythologie"

30. 3. 2011 - prof. Miloš Havelka, CSc. "Co je historická sociologie"; prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.: komentář

16. 3. 2011 - doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D. "Co je nábožensky skutečné/skutečně náboženské: O zjeveních Panny Marie a latourovské sociologii."

2. 3. 2011 - PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.; doc. PhDr. Šubrt Jiří, CSc. "Jak myslet vývoj kulturních struktur v čase"Poslední změna: 17. listopad 2017 15:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356Jak k nám