FAQ

Kde najdu dokumenty související se studiem a s jeho organizací?


Veškeré dokumenty související se studiem a jeho organizací (vyhlášky děkana, formuláře, přihlášky, žádosti, pravidla pro uznávání předmětů, stipendia aj.) naleznete na webu fakulty.


Jaká jsou pravidla pro organizaci studia?


Pravidla pro organizaci studia naleznete na stránkách fakulty. Studijní řád pak zde.


Jak se pracuje se Studijním informačním systémem (SIS)?


Návody pro práci se SIS naleznete zde.


Kolik kreditů je třeba získat pro postup do dalšího úseku studia?


Úsekem studia se rozumí akademický rok. Minimální počet kreditů pro postup do dalšího úseku je následující: pro postup do 2. ročníku studia musíte získat minimálně 50 kreditů, pro postup do 3. a dále pak nejméně 100 kreditů. Pro ukončení studia potřebujete 120 kreditů.


Co se stane, když v daném semestru nesplním povinný/povinně-volitelný/volitelný předmět?


Zápis povinného předmětu nelze opakovat. Povinný předmět musíte splnit nejpozději do konce zkouškového období následujícího akademického roku. Berte ale na zřetel, že pokud vyučující vypíše na zkoušku v souladu se Studijním a zkušebním řádem UK tři termíny, tak není povinen vypsat jakékoli termíny zkoušky v semestru následujícím. Přesun plnění atestace proto nemůžete brát jako automatický, nýbrž je potřeba, aby Vám ho daný vyučující umožnil. To samé se týká i zápočtů, kde není vypisování termínu zápočtu nijak upraveno. Pokud povinný předmět nesplníte ani v následujícím semestru, bude Vám studium ukončeno.

Povinně-volitelné a volitelné předměty nelze opakovat ani plnit v pozdějším termínu. Prakticky to znamená, že pokud nesplníte jeden z povinně-volitelných předmětů, budete si muset ke SZZ vybrat jiný blok. Nesplnění povinnosti u volitelných předmětů není penalizována.


Jaké předměty mohou být uznány jako volitelné?


Studijní plán jasně specifikuje povinné a povinně-volitelné předměty, které student během svého studia musí splnit. Studijní plán také ponechává prostor pro volitelné předměty, ze kterých student musí získat alespoň 16 (resp.18) kreditů (viz Základní studijní povinnosti). Student si jako volitelné předměty může zapsat volitelné předměty nabízené programem Historická sociologie, ale také předměty jiných kateder FHS, případně i dalších fakult UK. Program Historické Sociologie v současnosti nabízí několik volitelných předmětů, aktuální nabídku všech kurzů vždy naleznete v SIS, další možností pak je absolvovat povinně-volitelné předměty, které si ale student nezvolí jako povinně-volitelný blok ke SZZ, v tomto případě pak dané povinně-volitelné předměty budou posuzovány jako volitelné. Jako volitelné předměty jsou také posuzovány předměty uznané z předchozího studia.


Studuji v kombinované formě, mohu si zapsat předmět pro prezenční studenty?


Povinné a povinně-volitelné předměty musíte mít v SIS zapsány v té formě, ve které studujete. Pokud si povinně-volitelný předmět zapíšete v odlišné formě, než ve které studujete, bude posuzován jako volitelný, nikoliv jako povinně-volitelný. Volitelné předměty si můžete zapsat v jakékoliv fomě - kombinovaní si mohou zapisovat předměty v prezenční formě, ale i naopak.


Co mám dělat, když si chci zapsat předmět, jehož kapacita je plná?


Pokud je kurz plný, objeví se u něj křížek a nelze jej zapsat. Budete-li se chtít do takového kurzu zaregistrovat, sledujte průběžně v zápisovém rozhraní, zda-li se v něm během registračního období neuvolní místo. V případě opravdu velkého zájmu o daný kurz se obraťte s prosbou o doregistrování na příslušného učitele. Každý vyučující má možnost studenty přiregistrovat i nad limit a v případě potřeby i některé studenty odregistrovat.


Chci si jako volitelný předmět zapsat tělocvik. Jak na to?


Tělocviky pro FHS externě pořádá katedra TV na FF UK http://ktv.ff.cuni.cz/. Uživatelské jméno a heslo do aplikace https://web.ff.cuni.cz/ustavy/ktv/is/ je stejné jako do domény Jinonice a lze jej nastavit přes http://ldap.cuni.cz/. (Toto ale platí jen tehdy, pokud jste si došli do výdejního centra průkazů a vyzvedli si tam spolu s kartičkou i heslo. To se mělo do několika málo dnů změnit. Pokud se tak nestalo, heslo expirovalo.)

Postup je poté následující:

1) Studenti UK FHS si zaregistrují sport v interní databázi KTV FF https://web.ff.cuni.cz/ustavy/ktv/is/

2) Během druhé poloviny října (ZS) / března (LS) bude těmto studentům zapsán do SIS předmět YBQ0TV Sport (zápočet, 2 ECTS); tj. sport si již neregistrujete prostřednictvím křížového zápisu na UK FF (!!).

3) Každému studentovi může být uznán za semestr pouze jeden sport pořádaný KTV UK FF.

4) Atestace bude studentovi zapsána po skončení semestru ve zkouškovém období poté, co FHS obdrží seznam splněných zápočtů z FF UK (není třeba nosit žádný formulář).


Lze studium přerušit? A jak?


K přerušení studia stačí vyplnit obecnou žádost, nebo napsat dopis se žádostí o přerušení studia a dodat tuto žádost do schránky podatelny. Ve své žádosti uveďte dobu, na kterou chcete mít studium přerušeno (počet semestrů). Žádost nemůžete poslat e-mailem (ani v podobě scanu) – je třeba originál Vašeho podpisu. Základní „jednotka“ přerušení je tzv. úsek studia, tj. akademický rok. Po zpracování žádosti obdržíte poštou dopis s rozhodnutím o ne/přerušení studia a s informací, na jakou dobu se Vám studium případně přerušuje.

Kompletní informace o přerušení studia.


Lze změnit formu studia? Jak?


Změnit formu studia je možné pouze v období před začátkem každého semestru. K tomu, abyste mohli změnit formu, musíte splňovat podmínky pro postup do dalšího studijního úseku. K žádosti o přestup stačí vyplnit příslušnou žádost a tu doručit na Studijní oddělení v úředních hodinách.


Chci zanechat studia. Co mám udělat?


V takovém případě vyplníte Prohlášení o zanechání studia. Tento doručíte do podatelny nebo zašlete poštou na Studijní oddělení. Nestačí zaslání dokumentu e-mailem, ani v případě scanu. Studium můžete zanechat i tehdy, když máte studium přerušené. Nemusíte nic odevzdávat (ISIC apod.). Studium se Vám ukončí k datu, kdy je Prohlášení zaevidováno podatelnou na fakultě. Studium nelze zanechat zpětně.


Co je nutné splnit pro absolvování studia?


K absolvování je třeba získat celkem 120 kreditů, splnit všechny povinné předměty a splnit dva předměty z vybraného povinně-volitelného státnicového bloku. Zbytek kreditů lze získat z volitelných předmětech. Počet kreditů za volitelné předměty je na oboru Historická sociologie stanoven na 16 (resp. 18) kreditů. Záleží na uvážení studujícího, zda si vybere volitelné předměty z pracoviště HS, z jiných kateder FHS, či dokonce jiných fakult UK. Kredity získané za studium absolvované v zahraničí se do tohoto počtu nezahrnují.


Jaká je maximální délka studia?


Každé studium na UK je dle Studijního a zkušebního řádu UK (SZŘ UK) omezeno ve své maximální délce. Maximální délka navazujícího magisterského studia je 5 let (standardní doba 2 + 3 roky). Délka studia začíná zápisem do studia. Do délky studia se počítává samotné studium i přerušení studia. Termín, kdy vám vyprší maximální délka studia, je tedy možné určit již vždy na začátku každého studia.Lze uznat volitelné předměty absolvované v ČR?


Uznávání předmětů se řídí Opatřením děkana UK FHS 12/2012 a spadá do kompetence tajemnice HS. Pokud jste v minulosti studovali na jiné vysoké škole a splníte-li níže uvedené podmínky, můžete požádat o uznání absolvovaných předmětů. Žádost o uznání je k dispozici na webu fakulty. Absolvovali-li jste předchozí studium úspěšně, můžete si z tohoto studia nechat uznat pouze kredity, které jste obdrželi nad rámec povinného počtu ECTS kreditů nutných k absolvování studia. U bakalářského studia se jedná o 180 ECTS kreditů (v případě navazujícího magisterského studia o 120 ECTS kreditů). Pokud jste předchozí studium na jiné škole ukončili neúspěšně, můžete si nechat uznat absolvované předměty z dané školy až do výše 26 ECTS kreditů (resp. nejbližší vyšší hodnoty). K žádosti o uznání předmětů z předešlého studia je třeba doložit ověřenou kopii Diploma Supplementu, resp. příslušným Studijním oddělením potvrzený výpis absolvovaných předmětů (v případě úspěšného ukončení studia musí být zřejmé, kolik kreditů nad rámec povinného počtu jste získali) s potvrzením o ukončení studia.

Studující podávají žádost jedním z následujících způsobů: poštou na adresu fakulty, vložením do schránky podatelny na fakultě nebo datovou schránkou do datové schránky fakulty.

Uznat lze jakékoliv předměty (nemusí být humanitního charakteru), které byly zakončeny zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“. Získané atestace však nesmí být starší 10 let. Nedají se uznat části státních zkoušek a souborné zkoušky.

Uznání či neuznání předmětů je plně v kompetenci děkana, který vydá k dané žádosti příslušné rozhodnutí, to Vám bude zasláno poštou. Uznání není nárokové. Žádost je vyřízena do 30 dnů. Uznané předměty najdete ve výsledcích zkoušek v SIS. Pokud se jedná o předměty z UK, zobrazí se Vám u semestru, kdy jste je v rámci předchozího studia získali. Pokud chcete, aby se Vám kredity započetly do kontroly studia na konci aktuálního semestru, můžete si je nechat uznat kdykoliv během semestru, maximálně však 30 dní před koncem zkouškového období (vzhledem k 30 dnům na vyřízení žádosti mějte určitou časovou rezervu). Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia je stanoven v Pravidlech pro organizaci studia na FHS UK (viz čl. 3).


Lze uznávat kredity z předchozího studia na FHS UK?


Děkan může na základě písemné žádosti studující/ho uznat splnění kontroly studia předmětu v případě, že studující během posledních 10 let splnil obdobnou studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice a nebo v zahraničí. V případě uznání též rozhodne o případném přidělení odpovídajícího počtu kreditů.

Pokud studující už jednou studoval FHS a zanechal a nastoupí znovu, může si rovněž nechat uznat absolvované předměty prostřednictvím podané žádosti. Do žádosti je třeba vypsat konkrétní předměty, nebo je možné k ní přiložit vytisknutý výpis předmětů ze SIS z výsledků zkoušek z předchozího studia – v takovém případě budou uznány všechny „uznatelné“ předměty. Uznávají se všechny předměty ukončené zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“. Podmínkou uznání zkoušky z předchozího studia na UK FHS je, že jsou uznávané zkoušky součástí aktuální akreditace studijního programu. Nedají se uznat již jednou uznané předměty.

Žádost je vyřízena do 30 dnů. Poté je vydáno rozhodnutí o uznání předmětů, které Vám bude zasláno poštou. Pokud chcete, aby se Vám kredity započetly do aktuálního semestru, můžete si je nechat uznat kdykoliv během semestru, maximálně však do konce řádného zkouškového období (vzhledem k 30 dnům na vyřízení žádosti, mějte určitou časovou rezervu).


Za jakých podmínek mohu absolvovat s vyznamenáním?


S vyznamenáním (čl. 7. odst. 11 SaZŘ) absolvuje ten student, který:

a) Žádnou část státní zkoušky nekonal v opravném termínu (tj. na druhý či třetí pokus).

b) Žádná část státní zkoušky nebyla klasifikována známkou dobře.

c) Výsledná klasifikace za celou státní zkoušku je výborně.

d) Prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5.


Prospěchový průměr: v souladu se čl. 6 odst. 15 SaZŘ se počítá jako aritmetický průměr všech známek ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů. Do prospěchového průměru přitom nevstupují známky z jiných klasifikovaných povinností (klasifikovaných zápočtů, částí státních zkoušek) – viz čl. 6 odst. 9 SaZŘ UK.

Výsledná známka ze státní závěrečné zkoušky: podle čl. 7 odst. 3 SaZŘ může komise stanovit celkovou známku za státní závěrečnou zkoušku zcela dle svého uvážení (se dvěma tam uvedeným výjimkami: když jsou všechny části hodnoceny výborně, je i celková známka za státní závěrečnou zkoušku výborně, když je některá z částí hodnocena neprospěl, je i celková známka za státní závěrečnou zkoušku neprospěl).


Více otázek a odpovědí můžete nalézt zde. S jakýmkoliv dotazem se můžete samozřejmě obrátit též na tajemnici studijního programu.
Poslední změna: 6. únor 2023 17:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám