Studijní opory

Kurzy dr. Černého

opory pro úvod do civilizacionistiky:


opory pro sociologii konfliktu, války a terorismu:


Kurzy dr.Hampla

opory pro design kvalitativního výzkumu:


Kurzy prof. Havelky

opory pro kurz Historická sociologie vědění, kultury a náboženství

 • Miloš Havelka, Dějiny a smysl, Praha: Lidové noviny, 2001, 203 str., ISBN 80–7106-424-6 (dostupné v knihovně Jinonice);

 • Miloš Havelka, Ideje - dějiny - společnost. Studie k historické sociologii vědění, Brno, CDK, 2010, 411 str., ISBN 978-80-7325-220-5 (dostupné v knihovně Jinonice);

 • Miloš Havelka, Výklady a kritika, Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart a FHS UK, 2015, 285 str., ISBN 978-80-7465-177-9 (dostupné v knihovně Jinonice);

 • Miloš Havelka, O potřebě teorie v soudobé české sociologii, in: Prostor a společnost, K osmdesátinám prof. Jiřího Musila, Praha: Matfyspres 2009, str. 129 - 137, ISBN 978-80-7378-086-9 (dostupné v knihovně Jinonice);

 • Miloš Havelka, Úředník a občan, legitimita a loajalita, in: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století (ed. T. Petrasová a H. Lorencová, Praha, KLP, 2007, str. 19 - 30, ISBN 80-86791-43-2;

 • Miloš Havelka, Revoluce - transformace - změny, in: Člověk a společenost 19. století tváří tvář katastrofě, (ed. M. Hrdina, E. Bendová a K. Piorecká), Praha, Acadeima, 2017, str. 18 - 31, ISBN 978-80-200-2652-1 (dostupné v knihovně Jinonice);Kurzy dr. Jirkovské

opory pro kvantitativní analýzu dat

 • Mareš, P., L. Rabušic, P. Soukup. 2015. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita. (dostupné v knihovně Jinonice)


Kurzy dr. Kumsy

VEŠKERÁ LITERATURA JE NA POŽÁDÁNÍ K DISPOZICI U


opory pro pro kurz Četba k úvodu do civilizacionistiky

 • Kapitola S. P. HUNTINGTONA "Nová éra ve světové politice" z knihy Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu, Praha: Rybka Publishers, 2001, s. 9 - 30.

 • Kapitola S. P. HUNTINGTONA "Civilizace v dějinách a dnes" z knihy Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu, Praha: Rybka Publishers, 2001, s. 31 - 50.

 • Kapitola Émila DURKHEIMA a Marcela MAUSSE "Note on the concept of civilization" v knize Nathana Schlangera (ed.) Marcel Mauss, New York: Durkheim Press, 2009, s. 35 - 40 (výběrově přicházejí v úvahu také další dvě kapitoly z této knihy "The Nation" na s. 41 - 48 a také "Civilizations, their elements and forms" na s. 57 - 74.

 • Kapitola Maxe WEBERA "Předznamenání" z knihy Sociologie náboženství, Praha:Vyšehrad, 1998.

 • Kapitoly z knihy Jaroslava KREJČÍHO Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář: Duchovní základy civilizační plurality, Praha: Karolinum, 1996, kapitola 1 a 2, s. 9 - 37.

 • Článek S. N. EISENSTADTA "Multiple Modernities" otištěný v časopise Daedalus, 2000, roč, 129, č. 1, s. 1 - 30.

 • Kapitola "Civilizační analýza: vznikající paradigma" z knihy J. P. ARNASONA Civilizační analýza: Evropa a Asie opět na rozcestí, Praha: Filozofia, 2009, s. 17 - 82.

 • Kapitola S. N. EISENSTADTA "The civilizational dimension…" z knihy Comparative Civilizations and Multiple Modernities, sv. 1-2, Leiden: Brill, 2003, s. 33 - 56.

 • ARJOMAND, S. a TRIYAKIAN, E. (eds), Rethinking Civilizational Analysis, London: Sage, 2004 (vybrané kapitoly).

 • ARNASON, J.P., "Civilizational analysis: A paradigm in the making", dostupné na internetu jako součást EOLSS (Encyclopedia of Life-Support Systems).

 • ARNASON, J.P., Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions, Leiden: Brill, 2003 (vybrané kapitoly).

 • EISENSTADT, S.N., Comparative Civilizations and Multiple Modernities, sv. 1-2, Leiden: Brill, 2003 (vybrané kapitoly).

 • EISENSTADT, S.N., Japanese Civilization: A Comparative View, Chicago, University of Chicago Press, 1996 (vybrané kapitoly).

 • EISENSTADT, S.N., The Great Revolutions and the Civilizations of Modernity, Leiden: Brill, 2006 (vybrané kapitoly).

 • HUNTINGTON, S.P., Střet civilizací, Praha: Rybka Publisher, 2001 (vybrané kapitoly

 • NELSON, B., On the Roads to Modernity, Totowa NJ: Rowman and Littlefield, 1981.

 • PATOČKA, J., "Nadcivilizace a její vnitřní konflikt", Sebrané spisy 1 (Péče o duši I), Praha: Oikumene, 1996 (vybrané kapitoly).


opory pro pro kurz Sociologie vývoje a transformace

 • ALIVN, Y. SO. Social Change and Development: Modernization, Dependency, and World-System Theories. London: Sage Publishing, 1990. ISBN 0-8039-3546-3.

 • COLLIER, P. The Bottom Billions: Why the Poorest Countries are failing and what can be done. Oxford: Oxford University Press, 2007 ISBN 978-0-19-531145-7.

 • DESAI, V., POTTER, R. B. (eds.). The Companion to Development Studies. London: Hodder Education. 2012. ISBN 978-1444169843.

 • HARRISON, D. The Sociology of Modernization & Development. London: Routledge, 1997. ISBN 0-415-07870-9.

 • MADAN, G. R. Sociology and Development. London: Hutchinson Education, 2004. ISBN 81-7764-428-6.

 • MCMICHAEL, P. Development and Social Change: A Global Perspective. London: Sage Publishing, 2004. ISBN 0-7619-8810-6.

 • SEN, A. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-289330-7.


Kurzy dr. Markové

opory pro kurz Metodologie historických věd


opory pro kurz Formování národa v procesu evropské modernizace


opory pro kurz Mezníky evropského historického vývoje v historicko-sociologické perspektvy

 • osnova přednášek a knižní opory

 • VEŠKERÁ LITERATURA JE NA POŽÁDÁNÍ K DISPOZICI U


Kurzy dr. Německého

opory pro pro kurz Historická sociologie politiky


opory pro kurz Historická sociologie světové politiky a mezinárodních vztahů


opory pro pro kurz Četba k historické srovnávací sociologii


Kurzy doc. Šalandy

 • elektronická verze časopisu Historická sociologie (vychází od roku 2009) - vybrané editorialy + doporučené články k problematice každodennosti a hrám sportu a volnočasovým aktivitám.


Materiály k vybrané problematice nebo doporučené webové aplikace:

Elektronické opory jsou k dispozici v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8084#section-2


 • Victor Turner: From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play. New York: PAJ Publications 1982.

 • Mike Featherstone: Undoing Culture. Globalization, Postmodernism and Identity. London: Sage 2000. 4. kapitola: „The Heroic Life and Everyday Life“, s. 54-73.

 • Michel de Certeau: The Practice of Everyday Life. Univ. of California Press 1984: "´Making Do´: Uses and Tactics" (s. 29-44) + 11. kapitola: "Walking in the City".(dostupné v knihovně Jinonice)

 • Mark Peterson: Consumption and Everyday Life. London - New York: Routledge 2009.

 • Paul Fieldhaus: Food and Nutrition. Costums and Culture. London 1996.

 • Encyklopedie na webu: The Berg Companion to Fashion. Oxford - New York: Berg 2005.

 • Dick Hebdige: Subculture. The Meaning of Style. London - New York: Routledge 1979.

 • Homo Ludens – Yale University School of Art. V češtině knižně Johan Huizinga: Homo ludens. Praha: Mladá fronta 1971. (dostupné v knihovně Jinonice)

 • Man Play and Games, by Roger Caillois: Hry a lidé: Maska a závrať. Praha: Nakl. Studia Ypsilon 1998. (dostupné v knihovně Jinonice)


Kurzy Mgr. Tomáška, MA

opory pro diskurzivní analýzu (dříve Diskursivní analýza - praktikum)


opory pro Kvalitativní metodologie výzkumu


opory pro Vizuální metody v historické sociologii


opory pro Kolektivní paměť a její výzkum


opory pro pro kurz Grounded theory


Kurzy dr. Vávry

opory pro pro kurz Sociologická data a datové archivy


Kurzy dr. Voříška

opory pro pro kurz Věda a vědecké poznání z historicko-sociologické perspektivy


opory pro pro kurz Seminář k modernizaci a modernizačním procesůmPoslední změna: 17. září 2019 13:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám