Základní studijní povinnosti

Studium na HISO FHS UK se řídí zejména dvěma základními předpisy, jimiž jsou Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy a Pravidla pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Studijní plány a ECTS

K absolvování studia je zejména potřeba plnit kurzy podle Vašeho studijního plánu.


Ze všech kurzů, které budete mít zapsány, musíte získat alespoň 120 ECTS kreditů. Povinné kurzy se Vám zapíší automaticky na začátku každého semestru. Kurzy povinně volitelné a volitelné si volíte sami podle Vašeho zaměření a zájmu. Za povinné kurzy získáte celkem 96 kreditů (od r. 2021 94 kreditů), za povinně volitelné 8 kreditů. Zbylých 16 (resp. 18) kreditů si můžete zvolit sami z nabídky volitelných kurzů našeho studijního programu, naší fakulty či jiných fakult Univerzity Karlovy.Podle studijního řádu Univerzity Karlovy musí studující získat vždy minimálně 50 kreditů, aby mohl postoupit do dalšího úseku studia (tj. akademického roku).


Registrace diplomové práce a státní závěrečné zkoušky

Do konce 1. ročníku studia, nejpozději však začátkem 2. ročníku je potřeba zaregistrovat si téma diplomové práce. Téma si volíte sami po domluvě s vedoucím práce. Téma práce by mělo reflektovat badatelské zájmy studenta, preferujeme tedy, když si student téma své práce sám vymyslí. Pro inspiraci můžete nahlédnout do seznamu navržených témat diplomových prací.


Po absolvování povinných a povinně-volitelných kurzů a získání dostatečného počtu kreditů z kurzů volitelných přistoupíte ke státní závěrečné zkoušce. Ta se skládá ze 3 částí reflektujících každou z výše uvedených oblastí studia a obhajoby diplomové práce:

(i) Teoretické koncepce historické sociologie

(ii) Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat

(iii) Specializační část závěrečné zkoušky – studující plní zkoušku na základě bloku zvoleného výběrem povinně-volitelných kurzů

a. Teorie sociální změny a modernizačních procesů

b. Historická sociologie kultury a každodennosti

c. Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů

d. Temporalita sociálních procesů a občanská společnost (od ak. roku 2023/2024)

(iv) Obhajoba diplomové práce
Poslední změna: 3. leden 2024 14:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám