Diplomová práce

Obhajoba diplomové práce navazuje na dva semestrální diplomové semináře, v jejichž průběhu by si měl/a studující prohloubit dovednosti potřebné k realizaci vlastního projektu a jeho převedení do podoby odborného textu. Vedoucí/ho diplomové práce si student/ka volí dle zaměření svého projektu z řad interních i externích vyučujících pracoviště historické sociologie. V průběhu obhajoby se hodnotí jak prokázaná schopnost vypořádat se se zvoleným tématem a samostatně zpracovat diplomovou práci, tak způsobilost k ústní prezentaci výsledků práce, reagování na připomínky formulované v oponentských posudcích a na otázky zkušební komise.


V diplomové práci má student/ka prokázat, že splnil/a základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného problému v daném oboru. To znamená schopnost jasně formulovat výchozí situaci či problém, plánovaný záměr a cíl, charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod a postupů, zrealizovat plánované postupy, přiměřeně zdokumentovat a shromáždit potřebná data a poznatky, samostatně interpretovat dosažené výsledky, formulovat jednoznačné a podložené závěry, prezentovat je v souladu s akademickými standardy a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem).


Ke obhajobě diplomové práce je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů, úspěšném zakončení všech povinných předmětů a splnění všech tří předmětů z jednoho ze tří povinně-volitelných bloků.


Registrace tématu diplomové práce

Témata vypsaná vyučujícími pracoviště historické sociologie


1. Stáhněte a řádně vyplňte registrační formulář.

2. Vyplněný a podepsaný (studentem i vedoucím) formulář odevzdejte v úředních hodinách tajemnici pracoviště nejpozději do konce května.

3. Vyplněný formulář odevzdejte také elektronicky ve formátu .doc (tj. identickou verzi projektu bez podpisů) e-mailem tajemnici pracoviště nejpozději do konce května.


Studenti oboru historická sociologie mají povinnost registrovat svá témata do konce prvního roku studia.Vypracování a odevzdání diplomové práce

Pokyny k vypracování diplomové práce

Technické parametry diplomové práce

Příručka pro zpracování bibliografických odkazů

Opatření děkana UK FHS č. 8/2016: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Informace k podání žádosti o neveřejnost závěrečných pracíPostup při odevzdávání diplomové práce

1. Dva vytištěné a v tvrdých deskách svázané exempláře DP odevzdejte v úředních hodinách tajemnici pracoviště nejpozději k termínům stanoveným harmonogramem akademického roku.

2. Ke stejnému termínu odevzdejte DP (separátně s abstrakty v češtině a angličtině) také elektronicky podle tohoto návodu, případně Vám může pomoci instruktážní video.


Posudky na své diplomové práce poté naleznete na tomtéž místě v SIS, kde jste práci odevzdávali. Pozvánka k SZZ s přesným termínem konání bude zveřejněna v SIS v Pozvánkách na státní zkoušky a obhajoby.


Nejbližší termín pro podání přihlášky ke SZZ a obhajobě je pátek 5. ledna 2018.Poslední změna: 27. listopad 2017 10:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracoviště historické sociologie

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

budova B, 6. podlaží, kancelář 6009

Tel.: +420 251 080 356Jak k nám