Diplomová práce

Obhajoba diplomové práce navazuje na dva semestrální diplomové semináře, v jejichž průběhu by si měl/a studující prohloubit dovednosti potřebné k realizaci vlastního projektu a jeho převedení do podoby odborného textu. Vedoucí/ho diplomové práce si student/ka volí dle zaměření svého projektu z řad interních i externích vyučujících studijního programu HISO. V průběhu obhajoby se hodnotí jak prokázaná schopnost vypořádat se se zvoleným tématem a samostatně zpracovat diplomovou práci, tak způsobilost k ústní prezentaci výsledků práce, reagování na připomínky formulované v oponentských posudcích a na otázky zkušební komise.


V diplomové práci má student/ka prokázat, že splnil/a základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného problému v daném oboru. To znamená schopnost jasně formulovat výchozí situaci či problém, plánovaný záměr a cíl, charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod a postupů, zrealizovat plánované postupy, přiměřeně zdokumentovat a shromáždit potřebná data a poznatky, samostatně interpretovat dosažené výsledky, formulovat jednoznačné a podložené závěry, prezentovat je v souladu s akademickými standardy a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem).


Ke obhajobě diplomové práce je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů, úspěšném zakončení všech povinných předmětů a splnění dvou předmětů z jednoho ze tří povinně-volitelných bloků.


Registrace tématu diplomové práce

Témata vypsaná vyučujícími programu


1. Stáhněte si a řádně vyplňte registrační formulář.

2. Vyplněný formulář (bez podpisů) pošlete e-mailem ve formátu .doc/.docx.

3. Vyplněný a podepsaný formulář odevzdejte v úředních hodinách tajemnici studijního programu.


Studenti studijního programu Historická sociologie mají povinnost registrovat svá témata do konce prvního ročníku studia.Vypracování a odevzdání diplomové práce

Pokyny k vypracování diplomové práce

Technické parametry diplomové práce

Příručka pro zpracování bibliografických odkazů

Opatření děkana UK FHS č. 14/2017: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Návod pro uložení kvalifikační práce do SISPostup při odevzdávání diplomové práce

1. Jeden vytištěný a svázaný exemplář DP (není nutné odevzdávat výtisk v tvrdé vazbě, stačí vazba měkká, např. termovazba, nepoužívejte ale vazbu kroužkovou) odevzdejte spolu s podepsanou přihláškou v úředních hodinách tajemnici programu nejpozději k termínům stanoveným harmonogramem akademického roku.

2. Ke stejnému termínu odevzdejte DP (separátně s abstrakty v češtině a angličtině) také elektronicky podle tohoto návodu, případně Vám může pomoci instruktážní video.


Posudky na své diplomové práce poté naleznete na tomtéž místě v SIS, kde jste práci odevzdávali. Pozvánka k SZZ s přesným termínem konání bude zveřejněna v SIS v Pozvánkách na státní zkoušky a obhajoby.

Poslední změna: 2. únor 2023 14:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám