Bloky povinně-volitelných předmětů

Studium historické sociologie je co do povinných a povinně-volitelných předmětů rozděleno do 3 oblastí, které kopírují první tři části státní závěrečné zkoušky:


První teoreticko-historická oblast nabízí kurzy věnované obecným teoretickým koncepcím historické sociologie a civilizační analýzy a dále perspektivám historické sociologie ve vztahu k problematice vědění, kultury, náboženství, národů, nacionalismu, ekonomiky, politiky, státu, demokracie a každodennosti.


Druhou oblast tvoří kurzy seznamující studenty se základními přístupy a problémy sociologické a historické metodologie. Výklad výzkumných metod a technik je orientován na kvantitativní i kvalitativní metodologii a je doveden do aplikační roviny.


Třetí oblast je oblast specializační, kterou si studenti volí sami z nabídky tří bloků:

(i) Teorie sociální změny a modernizačních procesů;

(ii) Historická sociologie kultury a každodennosti;

(iii) Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů.

(iv) Temporalita sociálních procesů a občanská společnost (od ak. roku 2023/2024)


Výběr těchto bloků je vázán na volbu povinně-volitelných předmětů. Student si tedy nevolí povinně-volitelné předměty pouze na základě kritéria minimálního počtu kreditů, jak to bývá na ostatních programech, nýbrž s ohledem na povinně-volitelný blok, ze kterého bude skládat jednu ze čtyř částí státní závěrečné zkoušky. V každém ze tří bloků musí úspěšně absolvovat následující povinně-volitelné kurzy:


(i) Teorie sociální změny a modernizačních procesů:

Teorie sociální změny

ZS

6 ECTS

Seminář k modernizaci a modernizačním procesům

LS

2 ECTS


(ii) Historická sociologie kultury a každodennosti:

Sociologie her, sportu a volnočasových aktivit

ZS

6 ECTS

Prostoročasová mobilita v historicko-sociologické perspektivě

LS

2 ECTS


(iii) Historická sociologie politiky a mezinárodních vztahů:

Historická sociologie světové politiky a mezinárodních vztahů

ZS

6 ECTS

Sociologie konfliktu, války a terorismu.

LS

2 ECTS


Od akademického roku 2023/2024:

(iv) Temporalita sociálních procesů a občanská společnost

Občanská společnost v historické perspektivě

ZS

4 ECTS

Politické elity a občanská společnost v ČR

LS

4 ECTSPoslední změna: 8. srpen 2023 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám