Teorie sociální změny a modernizačních procesů

1.       Kořeny pojetí sociální změny v koncepcích filosofie dějin

Mýtické versus dějinné chápání času (Eliade, Bultmann)

Pojetí času ve starověkém Izraeli versus ve starověkém Řecku

Antická historiografie (Hérodotos, Thúkydidés, Tacitus, Livius)

Colingwoodovy čtyři rysy křesťanské historiografie (universální, providenciální, apokalyptická, periodizační)

Milenarismus a chiliasmus, Joachim di Fiore

Rozdíly mezi středověkou, renesanční a novověkou (karteziánskou) historiografií

Teorie pokroku Bossuet, Condorcet, Turgot


2.       Klasický evolucionismus a jeho přístup k problematice sociální změny

Obecné rysy: organicistická metafora, metafora embrya, rozdíly klasického evolucionismu a darwinismu

Auguste Comte a jeho pojetí evoluce lidského vědění, zákon tří stádií, sociální statika versus sociální dynamika

Lewis Morgan, tři stádia vývoje dějin lidstva: barbarství, divošství a civilizace


3.       Neoevolucionismus v antropologii 20. století

Rozdíly oproti klasickému evolucionismu,

Unilineární versus multilineární evoluce

Obecná versus specifická evoluce

Leslie White - role energie

Julien Steward

Marshall Sahlins


4.       Neoevolucionismus v sociologii po druhé světové válce

Rozdíly oproti klasickému evolucionismu

Gerhard Lenski a jeho typologie vývojových stupňů společností: lovci a sběrači, zahrádkářské, zemědělské a průmyslové společnosti

Talcott Parsons, typy společností, evoluční obecniny, role kulturních inovací v evoluci, procesy integrace a differenciace, adaptive upgrading


5.       Reakce na neoevolucionismus v sociologii druhé poloviny 20. století

Teorie strukturální diferenciace -Smelser,

Kritika teorií diferenciace a dělby práce: Ruescheymer: vztah moci a dělby práce, procesy dediferenciace

Posun k biologizujícímu neoevolucionismu v sociologii: variace, selekce, stabilizace

Role system theory, zdroje variability v rámci procesu variace, tři typy selekce: mocenská, strukturální a materiální

Eisenstadtova teorie koalescentní, částečně koalescentní a nekoalescentní změny6.       Teorie modernizace

Vztah modernizační teorie a klasického evolucionismu

Klasické teorie modernizace 50. let, definice modernizace: historický, relativistický, analytický

Westernocentrismus klasických modernizačních teorií, kontext studené války,

Teorie konvergence

Neomodernizační a neokonvergenční teorie - tranzitologie

Vícečetné (multiple) modernity

Huntingtonova kritika modernizačních teorií: koncept politického řádu


7.       Cyklické teorie sociální změny

Giambatisto Vico

Ibn Chaldun

Pareto

Sorokin

Danilevskij

Spengler

Toynbee


8.       Pojetí sociální změny v historickém materialismu

Karl Marx a jeho historický materialismus

Společensko-ekonomické formace

Teorie závislosti (Cardoso)

Teorie světového systému

Marvin Harris a jeho teorie kulturního materialismu


9.       Teorie revoluce

Etymologie pojmu revoluce

Klasikové: Marx a Tocqueville

Strukturální pojetí revoluce Thedy Skocpol

Jean Baechler a jeho analýza revolučního fenoménu: klasifikace marginálních skupin a antispolečností

Rozdíl mezi politickou a sociální revolucí

Rozdíl mezi revolucí a státním převratem popřípadě pučem

Jaroslav Krejčí: Vertikální versus horizontální revoluce

Shmuel Eisenstadt: revoluce a teorie koalescentní změny
Poslední změna: 23. září 2015 09:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám