Teoretické koncepce historické sociologie

1.Pozitivistické a antipozitivistické proudy v dějinách sociologického myšlení


2. Karel Marx a jeho vliv na historickosociologické teorie


3. Od Herberta Spencera k Niklasi Luhmannovi - evolucionismus a problém sociální diferenciace


4. Max Weber a následné diskuse k problematice náboženství, racionalizace a modernity


5. Émile Durkheim a jeho vliv na strukturalismus a funkcionalismus (na jejich přijetí ale i kritiku)


6. Maurice Halbwachs - teorie kolektivní paměti; J. Assmann


7. Norbert Elias a diskuse o civilizačním procesu


8. Vliv strukturalistických idejí na historickou sociologii (Fernand Braudel, Michel Foucault)


9. C. Lévi-Strauss, strukturalismus a kulturní relativismus; C. Geertz


10. Různá pojetí pojmů civilizace a kultura; J. P. Árnason 


11. Kritika totalitarismu; Arendtová, Popper, Aron


12. Talcott Parsons, strukturní funkcionalismus, evolucionistická teorie sociální změny


13. Teorie konfliktu: Coser, Dahrendorf, Huntington, Mann


14.  Teorie sociální změny - různé typy změn; P. Sztompka


15.  Nová historicko-srovnávací sociologie: B. Moore, Ch. Tilly, T. Skocpol, M. Mann 


16. Immanuel Wallerstein - teorie závislosti, teorie světového systému


17. A. Giddens -pokus o rekonstrukci sociální teorie cestou překonání některých tradičních dualismů


18. Soudobé modernizační teorie (postindustriální společnost, postmoderna, druhá moderna, globalizace)


19. Teorie osové doby a rozmanitých modernit; Shmuel Eisenstadt


20. Historická sociologie nacionalismu; E. Gellner, M. Hroch
Poslední změna: 17. listopad 2017 15:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám