Navržená témata diplomových prací

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

- Čas jako kategorie historické sociologie, historickosociologické problémy času

- Historické vědomí a kolektivní paměť

- Formování moderní společnosti, racionalita, modernizační procesy

- Významné postavy z dějiny sociologie a jejich přínos pro historickou sociologii

- Dílo Norberta Eliase jako inspirace pro soudobou historickou sociologii

- Sociální změna, teorie sociální změnydoc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.

- Historická sociologie automobilismu

- Sociologie vybraných sportovních odvětví

- Sběratelství jako volnočasová aktivita

- Fenomén sběratelských burz

-  „Living history“: Jak lidé vnímají svou minulost

- Dílo Petera Burkeho (Mezi kulturní historií a historickou sociologií)

- Každodennost za socialismu

- Každodennost vybraných sociálních skupin, tříd a vrstev

- Historická sociologie vědění

- Historická sociologie těla

- Koncept liminality jako klíč k poznání života marginálních vrstev

- Sémiologie každodenního života (Rolland Barthes, Umberto Eco a jiní)

- Současná konzumní kulturaD.E.A. Nicolas Maslowski, Ph.D.

- Politika/ obecné politické otázky/ sociální politika

- Sociální hnutí/ mobilizace/ aktivizmus/ občanská spolecnost

- Vznik moderního státu

- Nacionalismus/ národní identity

- Mezinárodní vztahy

- Střední Evropa, Francie, velmoci

- Evropské intelektuální debaty

- Komunismus/ post-komunismus/ disent/ transformace

- Pragmatická sociologieMgr. Karel Černý, Ph.D.

- S. P. Huntington a teze o střetu civilizací (kritika, alternativní výklady, aktuální pokračování diskuse – např. Etzioni, Inglehart, Juergensmeyer, Wallerstein, ideové zdroje a inspirace staršími cyklickými teoriemi sociální změny – Sorokin, Bradel, Spengler)

- Teorie modernizace a její kritiky (vítány jsou zejména aplikace na současný Blízký východ, případně další oblasti tzv. rozvojového světa; např. autoři jako Bell, Lerner, Huntington)

- Rozmanité modernity a S. N. Eisenstadt (opět jsou vítány zejména aplikace na vývoj regionu Blízkého východu či vybraných zemí)

- Konec dějin a F. Fukuyama (kritika)

- Islám a občanská společnost (Gellner, Lewis, Juergensmeyer atd., možný je také terénní výzkum v Praze či Brně)

- E. Gellner (dílo a důraz na analýzu muslimských společností, komparativní perspektiva)

- Ibn Chaldún: Protosociologie a filozofie dějin (případně další představitelé blízkovýchodní filozofie dějin či sociální filozofie, jež jsou dostupné v překladu či angličtině, např. M. Chátamí „Islám, dialog a občanská společnost“, Chomejní „Islámská vláda“, A. Izetbegovič „Islám mezi východem a Západem“, S. Qutb, A. Šariatí)

- E. Said a Orientalismus (stereotypní vnímání islámského Orientu v historickém kontextu, případně také komplement v podobě okcidentalismu – stereotypní a nepřátelské chápání Západu ne-západními společnostmi); vítány jsou také práce empirické založené na obsahových analýzách mediálního-diskurzu, masové knižní produkce (např. tzv. harémová literatura) atd.

- Sociologie války (vybrané teoretické problémy a klasičtí autoři – např. Sorokin, Clausewitz aj.; případová stude konkrétního konfliktu s důrazem na historickou a sociologickou perspektivu)

- Sociologie konfliktu (vybraní autoři, např. Coser, Tilly, Dahrendorf, Mills)

- Terorismus: současnost, minulost a budoucnost (současné společensko-vědní přístupy ke studiu terorismu s důrazem na pohled historický – např. W. Laqueur – a sociologický, zejména terorismus náboženský)

- A. Panarin: Pojetí globalizace, pravoslavné civilizace a současného postavení Ruska v historickém a civilizačním kontextu (pro zájemce ovládající ruštinu je možné se domluvit i na dalších autorech, např. Zinovjev, Ionin)

- Současná komparativní sociologie náboženství (zejména pohled na dnešní nábožensko-politická hnutí u M. Juergensmeyera, G. Kepela, O. Roy, R. Robertsona, B. Tibi, F. Burgata)

- Íránská revoluce (případová studie a příspěvek k obecné teorii revolucí, zejména analýzy civilizacionisty S. Arjomanda, možnost komparace s další vybranou revolucí)

- Současné problémy Blízkého východu, obecněji vztahu islámu a Západu (po dohodě, možno se zaměřit na procesy urbanizace, demokratizace, šíření médií, dopady globalizace, vztahy se Západem a ropné závislosti, analýzu politického islámu, hodnotové změny, postavení ženy)PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

- Proměny sociální struktury v čase

- Prestiž profesí a sociální status v historicko/ mezinárodní komparativní perspektivě

- Sociální mobilita: vzdělanostní nerovnosti a mobilita a profesně-třídní mobilita (determinanty, mechanismy, komparace).

- Specifické rysy dosahování statusu za socialismu.

- Kulturní kapitál jako nástroj vymezení symbolických hranic a identity (kulturní spotřeba a vkus, okázalá spotřeba)

- Kulturní kapitál jako nástroj společenské reprodukce (zejména kognitivní typ: čtenářské klima a jeho komparace v čase)

- Volný čas: proměny determinant aktivit volného času

- Hodnoty a sociální struktura

- Asociace, interakce v sociální struktuře (vzorce přátelských vazeb, partnerská/ manželská homogamie) a z nich odvozené sociální distance (objektivní a subjektivní)

- Sociální sítě a sociální kapitál (strukturní a kulturní složka)

- Egocentrické sociální sítě: měření, vývoj v čase, sociálně zakotvené zdroje a instrumentální jednání (např. získávání pracovní pozice)

- Kvantitativní metody sociologického výzkumu a analýzy dat (obecně jejich aplikace a rozvoj metodologie)Mgr. Alena Marková, Ph.D.

- Národní identita v průběhu formování národa a po vzniku státu

- Ideologie a historie, ideologie a stát: možnost konsolidace nebo zneužití?

- Nacionalismus a národ

- Historické vědomí a paměť, prameny a možnosti jejich zkoumání

- Historické mýty v dějinách a dobový kontext: konstrukce a dekonstrukce, místo v historické polemice, vznik a proměny na pozadí ideologií

- Dějiny normalizace a období socialism

- Komparativní moderní dějiny východní a střední Evropy

- Problematika transformace (ideologická, ideová, hospodářská, sociální, politická a jiná) postsovětského prostoruPhDr. Martin Vávra, Ph.D.

- trestání ve společnosti (legální trestání, disciplinace)

- hodnoty ve společnosti (především na základě dat z dotazníkových šetření nebo diskursivní analýzy médií)

- postoje k cizincům a cizímu (především na základě dat z dotazníkových šetření nebo diskursivní analýzy médií – předsudky, stereotypy)

- sociologie náboženství (současné náboženské postoje v české společnosti, především na základě dat z dotazníkových šetření)

- historie kvantitativního sociologického zkoumání v české sociologiiMgr. Marek Německý, PhD.

- Percepce indického kastovního systému britskou koloniální správou a její vliv na historickou sociologii (Max Weber)

- „Exotické“ politické režimy (Irán, Turecko, Pákistán, Střední Asie, Barma, Indie, Japonsko, Čína)

- Analýza současných nedemokratických režimů

- Civilizační zdroje geopolitických identit a strategií

- Co je to historická sociologie?

- Geopolitické teorie

- Historická sociologie občanství

- Komparativní metody v historické sociologii

- Koncepce orientálního despotismu a asijského výrobního způsobu

- Logika politického přežití (case study)

- Občanské války

- Patrimoniální a neo-patrimoniální politické systémy

- Pojetí státu u Michaela Manna

- Politická socializace a politická kultura

- Skotští osvícenci jako předchůdci historické sociologie

- Současné podoby neo-evolucionismu

- Starověké říše

- Státní převraty

- Systémové teorie

- Talcott Parsons a jeho vliv na sociologii a politickou vědu

- Teorie elity

- Teorie modernizace

- Teorie občanské společnosti

- Teorie politického vůdcovství

- Teorie politických stran z historicko-sociologické perspektivy

- Teorie revoluce (Moore, Skocpol, Foran)

- Teorie totalitarismu

- Teorie vzniku raného státu

- Volební chování

- Vztahy patron – klient v historické srovnávací sociologii

- Weberova sociologie politikyOstatní vyučující - po domluvě
Poslední změna: 13. prosinec 2023 12:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studijní program Historická sociologie

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

(kancelář 2.06)


garant studijního programu


tajemnice


Vyučující

Všechny kontakty


Jak k nám